W interpelacji poselskiej z 8.3.2021 r. nr 19623 zadano pytanie czy prawnicy, którzy świadczą usługi wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, mają obowiązek zakupu i ewidencjonowania przychodów przy pomocy kasy fiskalnej?

W odpowiedzi na interpelację Minister Finansów przypomniał, że prawnicy muszą stosować kasy fiskalne przy ewidencjonowaniu usług prawniczych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bez względu na wysokość obrotu osiąganego z tego tytułu. Jedyne zwolnienie z tego obowiązku jest możliwe gdy usługi prawnicze świadczone są na odległość, a płatności z ich tytułu dokonywane są w formie przelewu bankowego. Dopuszczono zatem możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej usług prawniczych, jeśli zostaną spełnione łącznie dwa warunki.

Aby skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania usług prawniczych za pomocą kasy rejestrującej muszą być łącznie następujące warunki:

  1. świadczący usługę musi otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (na rachunek bankowy lub na rachunek w SKOK podatnika) a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczy zapłata;
  2. usługi prawnicze muszą być świadczone wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub ich rezultat przekazywany musi być wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Ponadto, minister poinformował, że planowane jest utrzymanie dotychczasowych przepisów dotyczących ewidencji usług prawniczych przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie jest rozważane wprowadzanie zmian w tym zakresie.