W art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn po ust. 4 dodano ust. 4a, zgodnie z którym: za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Uchwalona zmiana ma na celu zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych, przez osoby przebywające lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, jeżeli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Należy mieć na uwadze, że od nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia ustawy wprowadzającej zmianę zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w obecnym brzmieniu.