Nowelizacja ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.; dalej: AkcyzaU) wprowadzona ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2019 r. poz.1520) przewiduje m.in. zmianę opodatkowania akcyzą olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz preparatów smarowych, klasyfikowanych do poz. CN 3403, na podobnych zasadach, na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710. W związku z powyższym został zmieniony m.in. art. 89 ust.1 pkt 11 AkcyzaU poprzez dodanie w tym przepisie „olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403”. Zmiana w art. 89 ust. 1 pkt 11 AkcyzaU polega na wprowadzeniu stawki akcyzy w wysokości 1180,00zł/1000 litrów dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz preparatów smarowych objętych poz. CN 3403, które w obecnym stanie prawnym nie były opodatkowane.

Celem zmiany rozporządzenia jest wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz dla preparatów smarowych, objętych poz. CN 3403, analogicznego jak dla innych olejów smarowych.