Oba rozporządzenia zastąpiły obowiązujące dotychczas w tym zakresie przepisy wykonawcze i miały charakter dostosowawczy do zmian wynikłych z wejścia w życie przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1697) w zakresie objęcia przemieszczania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, na terytorium kraju, systemem teleinformatycznym (System), tak jak wcześniej w przypadku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W wyniku rozbudowy Systemu EMCS PL2 wprowadzono rozwiązania podobne do tych stosowanych przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Ponadto zastąpiono dokument dostawy, który do tej pory funkcjonował w wersji papierowej, elektronicznym dokumentem e-DD oraz dokumentem zastępującym e-DD.