W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 540 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 26.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu MKiDN z 4.7.2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1948 ze zm.; dalej: NarZasBibliotR), gdzie w załączniku określono wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego.

W załączniku dodano cztery pozycje, tzn.:

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
  • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu;
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu;
  • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jak wynika z § 4–6 NarZasBibliotR, w przypadku gdy zbiory biblioteki tylko w części są zaliczane do narodowego zasobu, część tę wyodrębnia się ze zbiorów biblioteki. Narodowy zasób podzielono na kategorie określone w § 5 NarZasBibliotR. Zbiór zaliczany do narodowego zasobu jest ujęty w ewidencji elektronicznej, do której prowadzenia stosuje się przepisy dotyczące szczegółowej i sumarycznej ewidencji wpływów oraz szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków, określone w rozporządzeniu MKiDN z 29.10.2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. poz. 1283).

Ważne
Biblioteki dodane do wykazu dokonają tych czynności w terminie do 31.12.2024 r.

Biblioteka, która posiada zbiory zaliczane do narodowego zasobu, sporządza plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu. Ponadto, narodowy zasób podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie:

  1. przechowywania,
  2. kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych,
  3. udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych

– które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież.

Ważne
Biblioteki, które dodano do wykazu, dokonają tych czynności w terminie roku od dnia wejścia w życie tej nowelizacji, czyli do 11.4.2021 r.