W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1907 opublikowano ustawę z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W ustawie z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.; dalej: FundŚwSocjU) zmieniono treść art. 5h, który po zmianie stanowi, że:

  • w okresie od 1.1.2019 r. do 31.7.2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 FundŚwSocjU, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa GUS na podstawie art. 5 ust. 7 FundŚwSocjU (to przeciętne wynagrodzenie miesięczne Prezes GUS ogłasza w Monitorze Polskim nie później niż do 20 lutego każdego roku);
  • w okresie od 1.8.2019 r. do 31.12.2019 r. przez wspomniane wyżej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszone przez Prezesa GUS w powyższy sposób;
  • równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń, w naliczonej wysokości pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do 31.10.2019 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa GUS.

Przed zmianą, art. 5h FundŚwSocjU stanowił, że w 2019 r. przez wspomniane wyżej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należało rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, czyli nie dzielono 2019 r. na dwa okresy.

W ustawie z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.; dalej: KartaDRU), zgodnie z art. 36 w ust. 1, maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017–2028 na realizację KartaDRU przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 763,93 mln zł (przedtem: 756,91 mln zł) z tego w 2019 r. – 61,81 mln zł (przedtem: 54,79 mln zł) w tym:

  • 3,93 mln zł (przedtem: 3,72 mln zł) na realizację ustawy przez gminy;
  • 12,88 mln zł (przedtem: 9,88 mln zł) na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny;
  • 41,00 mln zł (przedtem: 32,98 mln zł) na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
  • 4,00 mln zł (przedtem: 8,21 mln zł) na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu.