W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1266 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 26.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

W związku z tym zwiększono dofinansowanie:

1) kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do wysokości 16 596 zł (w kolejnych latach będzie to: w 2019 r. – 17 796 zł oraz w 2020 r. i w latach następnych – 18 996 zł);

2) rocznego pobytu jednego niepełnosprawnegopracownika w zakładzie aktywności zawodowej – do wysokości 22 000 zł.

Obecnie wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 15 996 zł, natomiast wysokość dofinansowania rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej 18 500 zł.

Zmieniono też sposób obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego wylicza się wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez PFRON. Zmieniono również sposób ustalania maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.