W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2000 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.10.2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody.

Zryczałtowane koszty udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody wynoszą 100 zł za udział w oględzinach albo szacowaniu ostatecznym, zakończonych sporządzeniem protokołu, o którym mowa odpowiednio w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.). Chodzi o protokół oględzin sporządzony przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, albo sporządzony przez te osoby protokół po zakończeniu szacowania ostatecznego.

Jeżeli ten sam przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego tego samego dnia bierze udział w szacowaniu więcej niż jednej szkody łowieckiej na terenie tej samej gminy, zryczałtowane koszty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 25 zł za udział w każdych kolejnych oględzinach albo każdym kolejnym szacowaniu ostatecznym, zakończonych sporządzeniem w tym dniu protokołu, o którym mowa wyżej.