W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1931 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24.8.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.).

Pierwsza zmiana dotyczy załącznika nr 4 do tego rozporządzenia, który określa poziomy alarmowe dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów. W poz. 4 tego załącznika zamieszczono pył zawieszony PM10 (Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej), przy okresie uśredniania wyników pomiarów wynoszącym 24 godziny, poziom alarmowy dla niektórych substancji w powietrzu z 300 µg/m3 zmniejszono do 150 µg/m3.

Druga zmiana dotyczy załącznika nr 5 do rozporządzenia określającego poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów. W tym przypadku poziom informowania dla wspomnianego wyżej pyłu zawieszonego PM10 zmniejszono z 200 µg/m3 do 100 µg/m3, przy czym jest to wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10.