Obniżenie dotyczy kwoty zmniejszającej podatek. Jednak nie wpłynie to na wysokość wypłaconego wynagrodzenia (przy kwocie minimalnej).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zakłady pracy oraz inni pracodawcy zobowiązani są do pobierania od dochodu pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku gdy pracownik otrzyma od pracodawcy nieodpłatne świadczenie, w skład dochodu do opodatkowania w formie zaliczki zalicza się też wartość tego nieodpłatnego świadczenia. Po zmianach zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

  1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł – 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł – 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł;
  3. za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Obniżka podatku PIT do 12% obejmuje podatników opodatkowanych wg sakli podatkowej, bez względu na źródło osiąganych przychodów, czyli również podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Niższy podatek będzie stosowany już na etapie poboru zaliczek na podatek przy zastosowaniu 12% stawki. Tym samym nowa kwota zmniejszająca podatek (przekładająca się na kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł) wynosi 3600 zł (30 000zł x 12% = 3600 zł).

Konsekwencją innej kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 3600 zł jest też odpowiadająca jej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek wynosząca 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3600 zł = 300 zł).

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Przykładowe wyliczenie wynagrodzenia według nowych zasad

Mając na uwadze regulacje wynikające z wprowadzonych zmian, poniżej prezentuje wyliczenie przykładowego wynagrodzenia przy standardowych parametrach:

  • pracownik zarabia najniższą krajową – czyli 3010 zł,
  • pracownik złożył PIT-2,
  • pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu – 250 zł.
  • za pracownika pracodawca opłaca składkę wypadkową w wysokości 1,67 proc.

Wynagrodzenie za pracę 3010 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:

  • emerytalna: (9,76% x 3010 zł) = 293,78 zł
  • rentowa: (1,5% x 3010 zł) = 45,15 zł
  • chorobowa: (2,45% x 3010 zł) = 73,75 zł

Razem: 412,68 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (3010 zł – 412,68 zł) czyli 2597,32 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania: (2 597,32 zł x 9%) czyli 233,76 zł

Koszty uzyskania przychodu, czyli 250 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł – 250 zł = 2347,32 zł. Po zaokrągleniu 2347 zł

Zaliczka na podatek – [(2347 zł x 12%) – 300 zł] czyli 0,00

Wynagrodzenie netto 2363,56 zł

Jak widać przy standardowych parametrach pomimo zmniejszenia kwoty zmniejszającej podatek wynagrodzenie na „rękę” pozostaje na tym samym poziomie.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź