W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 590 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych.

Zmianie uległo, określone w załączniku nr 2 do zmienianego rozporządzenia, zaświadczenie o ukończenia szkolenia przez myśliwych. Przed zmianą zaświadczenie to musiało zawierać: „imię, nazwisko i podpis osoby (pieczęć i podpis osoby upoważnionej prowadzącej szkolenie) do wydania zaświadczenia)”. Natomiast po zmianie trzeba podać:

  • imię, nazwisko i podpis osoby prowadzącej szkolenie;
  • czytelny podpis zawierający imię i nazwisko albo pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.