Z dniem 4.5.2019r. wejdzie w życie ustawa z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz.U. poz. 730).

Ustawa wprowadza zmiany w licznych aktach prawnych w celu dostosowania do RODO m.in. w przepisach ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).

W przepisach ustawy sprecyzowano, że udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Należy jednak podkreślić, że bezpłatne udostępnienie dotyczy tylko dokumentacji udostępnianej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy.

W przepisach ustawy wskazano także, że Rzecznik Praw Pacjenta może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań. W ustawie doprecyzowano także zabezpieczenia, jakie powinny być stosowane przez Rzecznika Praw Pacjenta jako administratora danych osobowych,wskazując na dopuszczenie przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób pisemnie do tego upoważnionych, pisemne zobowiązanie się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy oraz regularne testowanie i doskonalenie stosowanych środków technicznych i organizacyjnych.