Projekt rozporządzenia dotyczy zmian w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 17.7.2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami. W ramach tych zmian upoważniono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących informacji o schematach podatkowych w zakresie informacji o wydanych interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transakcyjnych oraz informacji o schematach podatkowych transgranicznych.

Dodatkowo rozszerzono zakres udostępnianych informacji podatkowych o:

1) informacje dotyczące szczególnych kategorii dochodu i kapitału oraz informacje dotyczące rachunku raportowanego udostępniane Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku;

2) informacje podatkowe zawarte w informacjach o grupie podmiotów oraz sprawozdaniach według krajów udostępniane Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Ponadto, upoważniono poszczególnych naczelników urzędów skarbowych do przeprowadzania kontroli w obszarze obowiązków wynikających z automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych i informacji o grupie podmiotów oraz nakładania kar pieniężnych w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Dotychczas zadania te były wyłącznie w kompetencji I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.