Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 7.2.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 236).

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia polega na usunięciu ze wszystkich formularzy, tj. WZP-1M, WZP-1K, WZP-1R, stanowiących załączniki do rozporządzenia, obowiązku stosowania pieczątki przez osoby podpisujące formularze, odpowiedzialne za ich treść. Ponadto wprowadzono następujące zmiany:

1) zniesiono obowiązek dokonywania wpłaty z zysku za ostatni miesiąc/kwartał roku obrotowego w terminie do dnia 28 ostatniego miesiąca/kwartału roku obrotowego (§ 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia). Zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał roku obrotowego podatnik należy wpłacać w terminie do 28 dnia pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego;

2) informacja co do wyboru miesięcznego lub kwartalnego okresu – raz przekazana – dotyczy również lat następnych, chyba, że podatnik w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku obrotowego zawiadomi o zmianie okresu;

3) w deklaracjach: WZP-1M, WZP-1K, WZP-1R usunięto informacje dotyczące art. 81 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU), ponieważ nie ma już obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji.