Zmianę zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17.2.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 267).

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia polega na usunięciu ze wszystkich formularzy, stanowiących załączniki do rozporządzeń, obowiązku stosowania pieczątki przez osoby podpisujące formularze, odpowiedzialne za ich treść. Ponadto, w rozporządzeniu uwzględniono następujące zmiany:

1) zniesienie obowiązku dokonywania wpłaty z zysku za ostatni miesiąc/kwartał roku obrotowego w terminie do dnia 28 ostatniego miesiąca/kwartału roku obrotowego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia). Zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał roku obrotowego podatnik należy wpłacać w terminie do 28 dnia pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego;

2) informacja co do wyboru miesięcznego lub kwartalnego okresu – raz przekazana – dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku obrotowego zawiadomi o zmianie okresu (§ 1 ust. 2 rozporządzenia);

3) w deklaracjach: WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R usunięto informacje dotyczące art. 81 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU), ponieważ nie ma już obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji.