Ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2193) wprowadzono liczne i istotne zmiany, które zaczną obowiązywać od 1.1.2019 r.

Zmiany korzystne dla podatników:

1) preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box) – 5% preferencyjna stawka podatku dochodowego;

2) dodatkowe odliczenie hipotetycznych odsetek (max. do 250 000 zł w roku podatkowym) od własnego kapitału w przypadku pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój;

3) wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności;

4) zwolnienie z podatku u źródła odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z tytułu euroobligacji;

5) uregulowanie skutków podatkowych obrotu walutami wirtualnymi;

6) zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych.

Zmiany uszczelniające system podatków dochodowych:

1) wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax);

2) zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła;

3) wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych;

4) zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do obejścia prawa podatkowego, m.in. w zakresie ogólnej klauzuli;

5) wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w sytuacji zastosowania przepisów o obejściu prawa podatkowego;

6) zmiany w zakresie regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych.