Opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2295).

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13.1.2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 65 ze zm.; dalej: TrSkłWnSpR15).

Po pierwsze, uchylno § 4 TrSkłWnSpR15, zgodnie z którym wniosek o wpis do rejestru:

– opatrywano kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

– spółki z o.o. mógł być także opatrzony podpisem elektronicznym, który spełniał wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1571 § 6 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; dalej: KSH); art. 1571 § 6 KSH uchylono z dniem 15.3.2018 r.

Po drugie, uchylono ust. 6 w § 5 TrSkłWnSpR15, zgodnie z którym po złożeniu wniosku do sądu (chodzi o wniosek podpisany przez wszystkich wskazanych w tym wniosku użytkowników składa do sądu jeden z podpisujących), użytkownicy podpisujący pismo i załączone do niego dokumenty otrzymywali automatycznie na swoje konta elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku.