Zgodnie z uzasadnieniem wniosku, głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest wdrożenie części postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844/UE z 30.5.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 156 z 19.06.2019, str. 75)[1].

Skutkiem zaproponowanych zmian są nowelizacje polegające na uwzględnieniu w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla tych nowo budowanych obiektów lub w budynkach już użytkowanych, w przypadku wymiany źródła ciepła, wymogów dotyczących zaopatrzenia w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w strefie ogrzewanej oraz w zakresie infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych.

W odniesieniu do szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego nowelizacja zakłada, że projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien m.in. zawierać rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego w zakresie urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej oraz w stosunku do budynku – analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyczne oraz pompy ciepła, określającą m.in. roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia,obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, dostępne nośniki energii. Projekt budowlany powinien także przedstawiać m.in. instalacje i urządzenia budowlane, elektryczne i telekomunikacyjne, oraz instalację piorunochronną, w tym na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych.

Obie nowelizacje zawierają przepisy przejściowe określające, że sprawy będące w toku przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nowelizującego mają być rozpatrywane w oparciu o przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Projekt trafił do konsultacji publicznych.

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328654; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328654