W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1022 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 22.5.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Przed zmianą przepisów okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzono dwa razy w roku – raz w sezonie zimowym (październik-marzec) i raz w sezonie letnim (kwiecień-wrzesień). Przy czym, w przypadku źródła pracującego sezonowo w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, pomiary emisji do powietrza prowadzono raz w roku w okresie pracy źródła. Natomiast w przypadku źródła, do którego stosuje się pierwszą lub drugą zasadę łączenia, o których mowa w art. 157a ust. 2 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod), pomiary musiały obejmować emisję ze wszystkich części źródła pracujących w danym sezonie lub okresie.

Po zmianie, okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się:

Punkt 1: dla źródła wymagającego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4, co najmniej dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym (październik-marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień-wrzesień), z tym że w przypadku źródła pracującego sezonowo w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, pomiary emisji do powietrza prowadzi się raz w roku w okresie pracy źródła.

Punkt 2: dla źródła wymagającego zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 PrOchrŚrod (chodzi o zgłoszenie organowi ochrony środowiska instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko), którego nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 1 MW, z zastrzeżeniem pkt 3, co najmniej raz na 3 lata.

Punkt 3: dla źródła wymagającego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego albo wspomnianego wyżej zgłoszenia, o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 20 MW, ustalonej z uwzględnieniem zasad łączenia, jeżeli jest to źródło oddane do użytkowania:

  • przed 20.12.2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydaneprzed 19.12.2017 r. – oddane do użytkowania nie później niż w 20.12.2018 r., którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z 5 lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
  • po 19.12.2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydanepo 18.12.2017 r. – oddane do użytkowania po 20.12.2018 r., którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z 3 lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

– co najmniej każdorazowo po upływie trzykrotności określonego dla tego źródła średniego rocznego czasu użytkowania, ale nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Punkt 4: dla źródła wymagającego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, o nominalnej mocy cieplnej większej niż 20 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem zasad łączenia, jeżeli jest to źródło oddane do użytkowania:

  • przed 20.12.2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydaneprzed 19.12.2017 r. – oddane do użytkowania nie później niż 20.12.2018 r., którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z 5 lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
  • po 19.12.2018 r. , a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydanepo 18.12.2017 r. – oddane do użytkowania po 20.12.2018 r., którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z 3 lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

– co najmniej każdorazowo po upływie określonego dla tego źródła średniego rocznego czasu użytkowania, ale nie rzadziej niż raz na 5 lat.

W przypadku źródła, do którego stosuje się zasady łączenia:

  • nominalnej mocy cieplnej źródła odpowiada całkowita nominalna moc cieplna tego źródła;
  • pomiary obejmują emisję ze wszystkich części źródła pracujących w danym sezonie lub okresie.

Wprowadzono też przepisy przejściowe, z których wynika, że dla źródła oddanego do użytkowania przed 20.12.2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydaneprzed 19.12.2017 r. – oddanego do użytkowanianie później niż 20.12.2018 r., dla którego w dniu 13.6.2018 r. wykonywanie pomiarów emisji do powietrza nie było wymagane, pierwsze pomiary według zmienionych, opisanych wyżej zasad, przeprowadza się nie później niż do:

  • 1.1.2024 r. – dla źródła o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW;
  • 1.1.2029 r. – dla źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 5 MW.
Dla źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem zasad łączenia, oddanego do użytkowania po 19.12.2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po 18.12.2017 r. – oddanego do użytkowania po 20.12.2018 r., pierwsze pomiary według zmienionych, opisanych wyżej zasad, przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego albo dokonania wspomnianego wyżej zgłoszenia, albo od daty rozpoczęcia użytkowania źródła, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza .