W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 156 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 29.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmiany wprowadzono w SprBudżR.

Uchylono § 3 pkt 2, czyli Rb-23A – sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4. Wzór tego sprawozdania stanowił załącznik nr 2 do rozporządzenia, w związku z czym uchylono ten załącznik oraz wszelkie wzmianki o sprawozdaniu Rb-23A w treści SprBudżR.

Zmieniono treść § 4 pkt 1 lit. i SprBudżR, zgodnie z którym naczelnicy urzędów skarbowych wyznaczeni do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi odpowiednio na wspólnych rachunkach bankowych i rachunkach bankowych właściwych dla należności scentralizowanych składają sprawozdania Rb-24 i Rb-27. Poprzednio, przepis ten stanowił, że naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej, jako organy podatkowe składali sprawozdania Rb-23A, Rb-24 i Rb-27.

W konsekwencji zmiany wprowadzono również w załączniku nr 34 do SprBudżR, czyli w instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa. Uchylono w nim m.in. rozdział 2 dotyczący sprawozdania Rb-23A. W załączniku nr 34 zmiany wprowadzono też w jego § 12, który dotyczy sprawozdania Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego. Sprawozdanie to sporządza się w pełnym zakresie danych, wynikającym z formularza, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla każdego funduszu. W kolumnie identyfikującej fundusz należy wstawić odpowiedni symbol. W związku z tym dodano nowe symbole, czyli:

  • 357 – Fundusz Dostępności;
  • 358 – Fundusz Szerokopasmowy (ten punkt wejdzie w życie 1.1.2021 r.);
  • 359 – Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.
Ważne

Sprawozdania Rb-23A, Rb-24 i Rb-27 roczne za 2019 r. sporządza się i przekazuje się zgodnie z przepisami SprBudżR sprzed zmiany.

Pośród zmian w § 6 SprBudżR uchylono lit. c w ust. 1, w wyniku czego sprawozdania łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych nie będą już sporządzane przez dyrektorów izb administracji skarbowej na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych.

Zmieniono ust. 2 w § 6 SprBudżR, zgodnie z którym dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza łączne sprawozdania na podstawie:

  • sprawozdań urzędów skarbowych;
  • danych wynikających z ewidencji udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu UE przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;
  • danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa.

Dodano ust. 2a do § 6 SprBudżR, zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego, wyznaczony do dysponowania środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunku o symbolu 222-7, sporządza roczne sprawozdanie, z uwzględnieniem stanu środków na rachunkach budżetu państwa.

Ważne

Przepisy SprBudżR w brzmieniu nadanym nowelizacją, stosuje się po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-33, Rb-35 i Rb-40 za IV kwartały 2019 r. oraz miesięcznych sprawozdań Rb-24 i Rb-27 za styczeń 2020 r.