W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1292 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 24.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Rady Ministrów z 19.6.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.). Zgodnie z nowym brzmieniem jego § 6 ust. 10 pkt 1–3 do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (przed zmianą było 25%);

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie (przed zmianą było 150 uczestników jednocześnie), nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia:

a) na obiektach sportowych, tak aby w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (przed zmianą było to 2 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności),

b) na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi – bez udziału publiczności (przed zmianą punkt ten przewidywał też obiekty sportowe halowe);

3) na basenach zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (przed zmianą z basenów mogło korzystać do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, z tym że na basenach: otwartych zostało udostępnione publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a na zamkniętych – bez udziału publiczności).

Po zmianach także:

 • z aquaparków może korzystać nie więcej osób, niż wynosi 75% obłożenia obiektu (przed zmiana była to połowa obłożenia obiektu);
 • na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mogą odbywać się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (przed zmianą na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mogły odbywać się bez udziału publiczności).

Ponadto obowiązek udostępniania co drugiego miejsca nie dotyczy:

 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w § 6 ust. 10 pkt 1–3 i 6 rozporządzenia (tj. wyszczególnionych tam wydarzeń na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów, w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym, a także korzystania z basenów oraz zajęć na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych), z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach powyższych działalności, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Na terenie obiektów, o których mowa w § 6 ust. 10 pkt 1–3 i 6 rozporządzenia (wymienionych tam stadionach, boiskach, basenach, siłowniach, klubach i centrach fitness), widz jest obowiązany:

 1. realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;
 2. zachować 1,5 m (było 2 m) odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w § 6 ust. 10 pkt 1–3 i 6 rozporządzenia, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne:

 • w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych pod warunkiem m.in. udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami (przed zmianą było to pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc);
 • na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) pod warunkiem udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (przed zmianą było pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności).

Dodano nowy § 9a rozporządzenia, zgodnie z którym:

 • do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 12.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 277), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego;
 • podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną ZUS (zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego osoba uprawniona została skierowana na rehabilitację leczniczą);
 • testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych są finansowane ze środków publicznych.