W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1023 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 4.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

Zmiany wprowadzono w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia określającym wzór sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej. W objaśnieniach do tego wzoru (w instrukcji sporządzenia sprawozdania).

W części Kol. 2a – Podstawa prawna – informacje podstawowe, gdzie należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią ustawę będącą podstawą prawną udzielenia pomocy, dodano następujące podstawy prawne z ich kodami:

ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

2.33

ustawa z 16.4. 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

2.34

ustawa z 4.7.2019 r. o systemie instytucji rozwoju

2.35

ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

2.36

ustawa z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2.37

ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.38

ustawa z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

2.39

ustawa z 19.7.2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

2.40

ustawa z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

2.41

ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn

2.42

ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

2.43

ustawa z 20.7.2017 r. – Prawo wodne

2.44

ustawa z 3.2.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

2.45

ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

2.46

ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

2.47

ustawa z 5.2.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

2.48

ustawa z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

2.49

ustawa z 10.7.2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

2.50

ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym

2.51

ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie

2.52

ustawa z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2.53

ustawa z 9.10.2015 r. o rewitalizacji

2.54

ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2.55

ustawa z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

2.56

ustawa z 31.7.2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

2.57

ustawa z 3.4.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

2.58

W części Kol. 14 – Forma pomocy, gdzie należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy, wprowadzono zmiany w następujących wierszach:

  • w części ZWOLNIENIA, ULGI, UMORZENIA:

umorzenie kary lub odstąpienie od nałożenia kary (było: umorzenie kary)

A2.12

  • w części POŻYCZKI PREFERENCYJNE:

zaliczka zwrotna (dodano ten wiersz)

C1.5

Natomiast w części Kol. 15 – Przeznaczenie pomocy, gdzie należy podać kod wskazujący przeznaczenie pomocy, dodano wiersze:

pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800.000 euro na przedsiębiorcę

a18.1

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe związane z COVID-19

a18.2

pomoc na infrastrukturę badawczą i testy związane z COVID-19

a18.3

pomoc inwestycyjna na produkcję wyrobów związanych z COVID-19

a18.4

pozostała pomoc kryzysowa

a18.5

Ważne

Do sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej nieprzekazanych przed 11.6.2020 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7.8.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1871) w nowym brzmieniu.