Zgodnie z art. 111b ust. 3 pkt 1 VATU Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, grupy podatników lub rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Czynności te określa § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.5.2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Regulacja ta ma charakter fakultatywny.

Od 25.8.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 23.8.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2023 r. poz. 1698). Zmiana nastąpiła w związku z rozszerzeniem możliwości stosowania tego rodzaju kas przez ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich przy dostawie towarów i świadczeniu usług.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Warto zauważyć, że przed zmianą rozporządzenia było wyszczególnione 27 rodzajów czynności, które mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących. Zmiana w rozporządzeniu rozszerzyła katalog tych czynności o kolejne dwie, tj.:

1) dostawę towarów i świadczenie usług przez ochotnicze straże pożarne w rozumieniu ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych,

2) dostawę towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.