W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1689 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 30.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 19.9.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017 r. poz. 1802 ze zm.; dalej: PrzesDeklPodElektrR).

W § 4 PrzesDeklPodElektrR wprowadzono zmiany zgodnie z którymi deklaracje i podania mogą być opatrywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (poprzednio: podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP), jeżeli są przesyłane przez:

 1. portal podatkowy albo
 2. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo
 3. Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – dodano.

Z nowego brzmienia § 5 ust. 2 PrzesDeklPodElektrR wynika zaś, że oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1 PrzesDeklPodElektrR, jeżeli jest przesyłane przez podatnika. Poprzednio dotyczyło to także wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ).

Zgodnie z § 8 PrzesDeklPodElektrR podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego mogą być opatrywane m.in.:

 1. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z);
 2. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU) – dodano;
 3. informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL) – dodano;
 4. informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS) – dodano.

Z § 10 PrzesDeklPodElektrR wynika, że podpisem zaufanym albo podpisem osobistym mogą być opatrywane, przesyłane przez portal podatkowy przez podatnika formularze podatkowe: PIT-37, PIT-38, PIT-OP. Wyłączono z tego wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ). Natomiast dołączono do tej grupy formularzy: AKC-RU/AKC-ZU. Przy czym, podpisem takim mogą być opatrywane także przesyłane przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zgłoszenie rejestracyjne (AKC-RU/AKC-ZU).

Zgodnie z § 11 PrzesDeklPodElektrR, innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:

 1. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 (pkt 16) – zwiększono ilość formularzy;
 2. zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok PIT-28S (pkt 18a) – dodano;
 3. informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych TPR-P (pkt 25a) – dodano, ale wejdzie w życie 1.1.2020 r.;
 4. uchylono pkt 28, który dotyczył wniosku PIT-WZ;
 5. zgłoszenie AKC-RU/AKC-ZU (pkt 37a) – dodano;
 6. podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego (pkt 40a) – dodano, ale wejdzie w życie 1.4.2020 r.;
 7. informacja w sprawie opłaty paliwowej OPAL (pkt 44) – dodano;
 8. informacja w sprawie opłaty emisyjnej OEMIS (pkt 45) – dodano;
 9. deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej (pkt 46) – dodano, ale wejdzie w życie 1.1.2020 r.

Natomiast z § 12 PrzesDeklPodElektrR wykreślono wzmiankę o zeznaniu PIT-40, które już nie obowiązuje.