1. Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych. Zostały podniesione progi po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Mechanizm określania progów jest teraz dużo łatwiejszy w stosowaniu.

2. Wydłużenie terminów. Terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych zostały wydłużone z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

3. Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne. Wprowadzono możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy, nie będą zobowiązani do sporządzania jej we własnym zakresie.

4. Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD. Zostały zmienione elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, tak by odzwierciedlały wymogi wynikające z wytycznych OECD.

5. Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń. Wprowadzono uproszczenia, których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub jej elementu za rynkową.

6. Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej. Możliwość zastosowania, w uzasadnionych przypadkach innych niż wymienione w ustawie, metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych, co umożliwi organom podatkowym efektywniejszą weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.

7. Warunki stosowania korekty cen transferowych . Wprowadza się jednoznaczną regułę, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie.

8. Nowoczesne raportowanie cen transferowych . Zastąpiono obowiązek składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników sposobem raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który jednocześnie zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.

9. Ujednolicenie pojęć i definicji . Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostały umieszczone w jednym nowym rozdziale. Jednocześnie wprowadzono kilka kluczowych definicji legalnych.