Zmiany są następstwem wejścia w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1751) – ustawa zmieniająca; w okresie od 1.11.2019 r. do 31.3.2020 r. stosowane są załączniki do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) w brzmieniu obowiązującym do 31.10.2019 r., z wyłączeniem m.in. poz. 72 – 75 zał. nr 3 i poz. 32-35 zał. nr 10 do VATU, które dotyczą książek, map, gazet i czasopism oraz pozostałych periodyków drukowanych lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych nośnikach), a także nut w formie drukowanej. W związku z ww. zmianami w VATU zaistniała konieczność dostosowanie wykazów towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie do tych zmian.

W konsekwencji w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22.10.2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1: uchylono poz. 277-281, w objaśnieniach w tiret trzecim „objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN” uchylono objaśnienia nr 49-52;

2) w załączniku nr 2: uchylono poz.133-136 i pozycję występującą po poz. 136; w objaśnieniach w tiret trzecim „objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN” uchylono objaśnienia nr 14-16.

Uchylone ww. pozycje z załączników do rozporządzenia są odpowiednikami poz. 72-75 załącznika nr 3 i poz. 32-35 zał. nr 10 do ustawy zmieniającej.