Podatkami należnymi z tytułu importu towarów są podatek VAT i podatek akcyzowy (w przypadku towarów objętych tym podatkiem). Należne cło wchodzi do podstawy opodatkowania podatkami importowymi. W rezultacie w obecnym stanie prawnym, wydanie decyzji domierzającej należności celne powoduje konieczność wydania decyzji określającej podatki w pełnej wysokości. Jeżeli w odniesieniu do należności celnych wydawana jest kolejna decyzja domierzająca, konieczne jest wzruszenie decyzji podatkowej i określenie na nowo należności podatkowych w pełnej wysokości. Aby ułatwić postępowanie wprowadzono w tym zakresie zmiany w ustawach podatkowych.

Z uchwalonych zmian wynika, że należności celne, należności podatkowe oraz opłaty z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji i po przeprowadzeniu jednego i wspólnego dla wszystkich tych należności i opłat jednego postępowania. Przewidziano zmiany w art. 33 i art. 34 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w art. 27 ustawy o podatku akcyzowym, które pozwalają na domierzanie niepobranych należności podatkowych, analogicznie jak w przypadku należności celnych, lub określenie nadpłaconej kwoty podatku, w przypadku decyzji orzekającej o zwrocie należności celnych. W przypadku zwrotu podatku może być on orzeczony w drodze odrębnej decyzji wydanej na podstawie ordynacji podatkowej.

W celu dostosowania przepisów ustaw podatkowych do regulacji celnych (tj. stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym przed zwolnieniem towarów i po ich zwolnieniu) wprowadzono przepis, zgodnie z którym: „Jeżeli naczelnik urzędu celno‑skarbowego stwierdzi przed zwolnieniem towaru, o którym mowa w art. 194 Unijnym Kodeksie Celnym (UKC), że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo:

1) wyda decyzję przed zwolnieniem towaru, w której określi podatek w prawidłowej wysokości, albo

2) wyda decyzję po zwolnieniu towarów, w której określi różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną”.

Ponadto, jeżeli po zwolnieniu towaru, o którym mowa w art. 194 UKC, organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia albo decyzji kwota podatku została wykazana nieprawidłowo albo nie została określona w prawidłowej wysokości, naczelnik urzędu celno-skarbowego wyda decyzję określającą różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już wykazaną albo określoną.

Zmiany miałyby wejść w życie po upływie miesiąca od ich ogłoszenia.