Przewidywane zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) przede wszystkim dotyczą:

1) wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników: dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa – tj. towarów sklasyfikowanych w grupowaniach PKWiU 20.42.1.26 – 28 (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD), dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli, świadczących usługi ściągania długów;

2) doprecyzowania zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi (wyroby objęte pakietem paliwowym) poprzez wprowadzenie do VATU katalogu wyrobów co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego, co wyeliminuje wątpliwości odnośnie do zakresu stosowania ww. przepisów;

3) zmian w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur;

4) zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT;

5) wprowadzenia nowej definicji pierwszego zasiedlenia – modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – stanowi to realizację wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection (C-308/16);

6) wyłączenia z opodatkowania VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg;

7) umożliwienie podatnikom obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w dokumencie rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, w przypadkach określonych w art. 324 i art. 325 rozporządzenia 2015/2447 oraz zniesienie obowiązku zawiadamiania organów o zamiarze lub rezygnacji z rozliczania VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej;

8) dostosowanie zwolnienia od podatku dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych;

9) doprecyzowanie zasad dokonywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym – 25-dniowym terminie – w zakresie dokumentowania zapłaty należności za nabyte towary lub usługi;

10) zmiana zakresu danych umieszczanych na dokumentach wystawianych przy nabywaniu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturach VAT RR);

11) modyfikacja warunków odliczenia zryczałtowanej kwoty podatku przez nabywców produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych;

12) modyfikacja systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 VATU;

13) obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.

Ponadto wprowadzono zmiany w ustawie z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU), które wiążą się z uwzględnieniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w katalogu podmiotów, którym mogą być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową.

Został także dodany art. 61b OrdPU dotyczący płatności podatków na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy). Numer tego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego, w BIP na stronie ministerstwa finansów.

Ustawa nowelizującą odnosi się również do ustawy z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755; dalej: PrEnerg) i zawiera doprecyzowanie definicji paliw ciekłych poprzez wskazanie, że określone wyroby stanowią paliwa bez względu na różne możliwe ich zastosowania. W konsekwencji rozszerzeniu ulegnie katalog podmiotów zobowiązanych do uzyskania koncesji (zmiany zakresu posiadanej koncesji) lub obowiązanych do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym mowa w art. 32a PrEnerg. W tym zakresie może zmniejszyć się szara strefa w obszarze przedsiębiorstw działających na rynku paliw ciekłych.