Ponadto w przywołanej ustawie dokonano zmiany definicji środków komunikacji elektronicznej, poprzez wykreślenie z niej faksu. Oznacza to, że nie jest on już środkiem komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Środki komunikacji elektronicznej to – według nowej definicji – środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), czyli rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne (hardware) i współpracujące z nimi narzędzia programowe (software), umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Podkreślić jednocześnie należy, że powyższe zmiany nie eliminują jednak zupełnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, możliwości stosowania faksu w tzw. okresie przejściowym do 1.1.2020 r. Pozostaje on bowiem do wyboru zamawiającego – na podstawie przepisu przejściowego art. 18a wprowadzonego do nowelizacji ZamPublU – jako jeden ze sposobów komunikacji zamawiającego z wykonawcą (ale nie jako środek komunikacji elektronicznej).