Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207).

Z projektu do ustawy wynika, że zmiany wprowadzają przepisy mające na celu dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. To dostosowanie miałoby nastąpić z 1.1.2021 r.

Ponadto wprowadza się przepisy ograniczające liczbę rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe dla podatników, u których z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata podatku oraz przepisy kompleksowo regulujące kwestie wnioskowania przez podatnika do organu rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zmiana rozszerza skuteczność złożonego przez podatnika wniosku na lata następne, aż do jego wycofania, a także wskazuje, że organ rentowy ma obowiązek uwzględnienia złożonego „wycofania” wniosku w miesiącu jego złożenia przez podatnika lub najpóźniej w miesiącu następnym.

Zmiany dotyczą również umożliwienia niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Celem pozostałych zmian jest wprowadzenie:

  1. szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek;
  2. możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób;
  3. doprecyzowania przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box);
  4. podstawy do korygowania zeznania za pośrednictwem usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe podatnikom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych;
  5. możliwości korzystania przez organy podatkowe z doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową;
  6. umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Dodatkowo, nowelizacja znosi od 1.10.2019 r. obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy) z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów.