Do Rady Ministrów trafił projekt, który został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotyczący zmian przepisów ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjnego i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.). Celem proponowanych zmian jest także nowelizacja ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 299 ze zm.). Na skutek proponowanych zmian umowy dzierżawy gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat przestaną być rejestrowane w ewidencji gruntów i budynków. Umowy te, mające związek z uzyskaniem świadczeń emerytalnych potwierdzać będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Projekt trafił do konsultacji.