Przepisy ustawy zmieniają postanowienia ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514 ze zm.), ustawy z 27.7.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849 ze zm.), ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944) oraz ustawy z 25.9.2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 952 ze zm.).
Ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy fizjoterapeutów wyłącznie w jednej postaci egzaminu ustnego albo pisemnego, w sytuacji kiedy ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie nie będzie możliwości przeprowadzenia obydwu części egzaminu. Przepisy ustawy precyzują kompetencję Ministra Zdrowia co do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie, w trakcie sesji egzaminacyjnej, w której ma się odbyć dany egzamin.
W ustawie wprowadzono także możliwość zwolnienia lekarza, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty czy fizjoterapeuty z ponoszenia opłaty za kolejne zgłoszenie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego z powodu okoliczności związanych z epidemią np. nieprzystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego z powodu choroby, izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych oraz odbywania kwarantanny albo rezygnacji z udziału w tym egzaminie z innych przyczyn, na co mogły mieć wpływ okoliczności związane z epidemią.
Ustawa umożliwia również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.