Przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (dalej: ZmPRatowMedU18) zmieniają w szczególności ustawę z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.) oraz ustawę z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).

Przepisy ZmPRatowMedU18 precyzują, że dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM na terenie województwa. Natomiast dyspozytorzy medyczni będą pracownikami urzędów wojewódzkich, zatrudnianymi na podstawie stosunku pracy.

Ważne
Obowiązkiem wojewody jest zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych przez psychologów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w urzędzie wojewódzkim.

W ZmPRatowMedU18 określono również przejęcie przez ministra zdrowia od ministra spraw wewnętrznych i Administracji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, będącego narzędziem teleinformatycznym do obsługi zgłoszeń alarmowych.

Ustawa wprowadza także rozwiązania mające gwarantować udzielanie świadczeń pacjentom w stanie zagrożenia życia i zdrowia bez zgody przedstawiciela ustawowego.

Możliwe będzie zawieranie umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego (tzw. „upublicznienie systemu PRM”).

Ważne
Już zawarte umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego mają obowiązywać na okres, na jaki zostały zawarte, nie dłużej niż do 31.3.2019 r.

Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie, co do zasady, po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Znaczna część zmian w ustawie jest rozłożona w czasie i będzie wchodzić w życie stopniowo w latach 2019-2022.