Główne zmiany dotyczą szczegółowości prezentacji planowanych kwot wydatków w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego. Umożliwią one prezentację planowanych kwot wydatków jednostek, w zależności od przyjętej szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w grupach paragrafów bądź w paragrafach.

Celem wprowadzanych zmian jest uelastycznienie gospodarki finansowej JST poprzez zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych. Zmieniono także brzmienie załącznika nr 19 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowe przepisy wejdą w życie 4.8.2018 r., przy czym zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-28S za styczeń 2019 r.