Wnioskodawca potwierdza w uzasadnieniu, że projekt jest następstwem prac nad przepisami Prawa Budowlanego dotyczącymi zmiany formuły projektu budowlanego poprzez jego podział na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny i konieczne jest ponowne zdefiniowanie wymagań co do zawartości każdej z jego części w zakresie części graficznej, opisowej jak również załączników https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12334553/12692393/12692394/dokument4

50826.pdf).

Wskazane przepisy zmieniające wynikają z ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471). Większość z tych przepisów ma wejść w życie z dniem 19.9.2020 r. Z tym dniem ma także zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

W rozporządzeniu zastrzeżono, że projekt budowlany sporządza się w języku polskim, w czytelnej technice graficznej oraz oprawia do formatu A4. Wskazuje ono także szczegółowe wymagania samego projektu jak i jego poszczególnych części z uwzględnieniem części opisowej, graficznej i rysunkowej, takich jak projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Projekt budowlany zatem powinien składać się ze strony tytułowej, spisu zawartości, oprawionych elementów projektu, oraz opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego. Ponadto każdy z elementów projektu także powinien zawierać stronę tytułową, spis treści, część opisową, część rysunkową.

W przypadku oprawy wielotomowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, sporządza się stronę tytułową oraz spis treści oddzielnie dla każdego tomu.

Części rysunkowe projektu budowlanego sporządza się z zastosowaniem zasad wymiarowania oraz oznaczeń graficznych i literowych określonych w Polskich Normach, wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego sporządza się w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach.

Rozporządzenie zawiera przepisy o charakterze międzyczasowym. Oznacza to, że w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym. Ponadto do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz do zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, ma się stosować przepisy dotychczasowe

Projekt jest na etapie opiniowania.