W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 492 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.; dalej: GospKomU), do której dodano art. 10c, zgodnie z którym jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których:

1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;

2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;

3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;

4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;

5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1-4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji.

Ograniczenia powyższe:

  • dotyczą także pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 ze zm.) – w spółkach z o.o. powstałych w wyniku komercjalizacji można nie ustanawiać rady nadzorczej; prawo kontroli wykonuje wówczas wspólnik lub osoba przez niego upełnomocniona;
  • nie dotyczą osób określonych w art. 6 ustawy z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393 ze zm.) na zasadach wskazanych w tym przepisie – chodzi o wyłączenie zajmowania stanowisk w zarządach, radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych spółek prawa handlowego przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, pracowników RIO i SKO, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i ich zastępców, sekretarzy gminy, członków zarządów JST itd.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 10a GospKomU, w spółkach z udziałem JST działa rada nadzorcza. Do tych rad nadzorczych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów GospKomU. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata.

Od 29.3.2019 r. podmiot reprezentujący JST lub komunalna osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji przysługujących tym podmiotom:

  • jako kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.; dalej: ZasZarzMieniemPU), z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (do członków organu nadzorczego wskazanych przez podmiot reprezentujący JST lub komunalną osobę prawną stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 6 ZasZarzMieniemPU);
  • są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników, w statucie spółki, lub umowie spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ZasZarzMieniemPU).