Projektowane zmiany

Jak wynika z uzasadnienia, konieczność wprowadzenia zmian w wydanym niedawno rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.12.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2020 r. poz. 2317) wiąże się ze znajdującym się w nim błędem. Pierwotnie, celem rozporządzenia MFFiPR z 15.12.2020 r. było dostosowanie przepisów aktu nowelizowanego do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów. Jednakże, omyłkowo w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i KasRejR – w zakresie usług związanych z wyżywieniem wskazano „PKWiU 52.21” zamiast „PKWiU 56.21”. Projekt najnowszego rozporządzenia zmieniającego ma zatem na celu sprostowanie omyłkowego oznaczenia PKWiU. Projektowany akt nie wprowadza natomiast zmian w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1.1. 2021 r.