Monitorowanie podejmowane przez kuratora oświaty

Zgodnie z § 20 ust. 2 NadzórPedagR plan nadzoru pedagogicznego zawiera m.in. zakres monitorowania, typy szkół i rodzaje placówek objętych monitorowaniem oraz ich liczbę. Do rozporządzenia dodaje się przepis § 19a, w myśl którego monitorowanie przewidziane w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 jest przeprowadzane z wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przyjęto założenie, że zakres monitorowania zawarty w planie nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty powinien być zgodny z ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 PrOśw. Informacje uzyskane w trakcie monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego zawarte w ww. arkuszach monitorowania będą zbierane na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego. Jeżeli zaistnieje potrzeba monitorowania w innych zakresach, niż te ustalone przez ministra, kurator oświaty będzie mógł skorzystać z możliwości przeprowadzenia monitorowania w trybie działań doraźnych.

Nadzór nad placówkami doskonalenia nauczycieli

Od 1.9.2019 r. kuratorzy oświaty nie będą sprawowali nadzoru pedagogicznego nad placówkami doskonalenia nauczycieli. Jednocześnie nadal dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli będą sprawowali wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Podstawą do takiego działania będzie nowododawany przepis § 34a NadzórPedagR, stosownie do którego przepisy § 2 pkt 4, 6 i 9–11, § 3 ust. 1 i 4, § 4 i § 5 oraz § 22 – 24 NadzórPedagR stosuje się odpowiednio do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę.

Zmiany redakcyjne

Na podstawie art. 77 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1.9.2019 r. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych, stają się szkołami polskimi. W związku z powyższym w NadzórPedagR szkolne punkty konsultacyjne zostały zastąpione szkołami polskimi. Powyższa zmiana została uwzględniona w § 1 pkt 1 projektu rozporządzenia (w zakresie dotyczącym § 2 pkt 2 rozporządzenia i dodania w § 2 po pkt 3 nowego pkt 3a).