Ustawa z 15.3.2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw została skierowana do Senatu. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648; dalej: WymInfPodU), ustawie z 9.10.2015 r. o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1858; dalej: FATCA), oraz w ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: OrdPU) i ustawie z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.; dalej: KKS).

W zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych projekt przewiduje m.in. zmianę definicji zawartych w słowniczku WymInfPodU z uwzględnieniem wytycznych CRS oraz rozwiązań unijnych. Ponadto, wprowadzono wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między 1.1.2016 r. a 30.4.2017 r. Projekt uzupełnia również ustawę w zakresie trustów, które nie zostały uwzględnione w jej pierwotnej wersji.

Zmodyfikowana została m.in. definicja grupy podmiotów oraz sposób kalkulacji kwoty progowej w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy. Obok kwoty progowej w euro określona została równowartość wskazanej kwoty w zł. Wprowadzone zostało również odniesienie do sposobu obliczania wartości kwoty progowej w państwie rezydencji jednostki dominującej oraz wprowadzono wymóg, aby dodatkowe informacje lub wyjaśnienia zawarte w informacji o grupie podmiotów przekazywane były także w języku angielskim. Doprecyzowano środki komunikacji elektronicznej do przesyłania informacji o grupie podmiotów oraz wprowadzona została instytucja korekty składanych wcześniej raportów.

W FATCA wprowadzono wymóg o raportowaniu informacji o amerykańskim NIP.

W art. 14b OrdPU dodano § 3a odnoszący się do sytuacji, w których wnioskodawca występujący o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego będzie zobligowany do wskazania odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania osoby fizycznej, danych identyfikujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub państw/terytoriów, na których wystąpiły lub mogą wystąpić skutki transgraniczne. Przy czym obowiązek ten nie będzie obejmował wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczących wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej, jak również wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego oraz VAT. Zmiana ta zacznie obowiązywać do 1.5.2019 r.

Dokonano zmiany w art. 80c oraz art. 80d KKS, która polega na wprowadzeniu typu uprzywilejowanego czynu zabronionego. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze jak za wykroczenie skarbowe. Zmianę tę uzasadniono tym, że obok konsekwencji z KKS, przewidziana jest kara administracyjna w dziale VI ustawy o wymianie informacji podatkowych.

Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.