W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: DziałOsłSARSCoV2U).

Ewidencja odpadów, wpis do rejestru, terminy złożenia sprawozdań

Poprzez art. 26 DziałOsłSARSCoV2U zmiany wprowadzono m.in. do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797; dalej: OdpadyU). Uchylono ust. 3 z art. 236a OdpadyU, który stanowił, że dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie, a wprowadzanie tych dokumentów należało zakończyć nie później niż w terminie do 31.1.2021 r.

Jak wynika z art. 236a ust. 1 OdpadyU, w okresie do 31.12.2020 r. dopuszczono sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie. Zgodnie z nowododanym art. 236b OdpadyU, ewidencję odpadów na tych zasadach mogą prowadzić, przed uzyskaniem wpisu do rejestru, podmioty wymienione w:

 • art. 50 ust. 1 OdpadyU, czyli m.in. podmioty wymienione w przepisach o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (np. wprowadzające na terytorium kraju produkty, prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów itd.), prowadzący działalność na podstawie przepisów o: recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach, gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości itd.;
 • art. 51 ust. 1 OdpadyU, czyli posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie: zintegrowane, na wytwarzanie odpadów, na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także podmioty, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie Prawa geologicznego i górniczego.

Wymienione wyżej podmioty nie stosują indywidualnego numeru rejestrowego nadawanego przez marszałka województwa (art. 54 ust. 1 OdpadyU) na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do OdpadyU, które dotyczą:

 • karty przekazania odpadów;
 • karty przekazania odpadów komunalnych – tryb przekazania odpadów;
 • karty przekazania odpadów komunalnych – tryb odbioru odpadów;
 • karty ewidencji odpadów;
 • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
 • karty ewidencji zużytego sprzętu. elektrycznego i elektronicznego;
 • karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.
Ważne
Do 31.12.2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1 OdpadyU, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się zasady, że przed rozpoczęciem działalności wymienionej w art. 50 ust. 1 OdpadyU, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru, ponieważ działalność taką może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru, a za prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru grozi kara administracyjna.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 237ea ust. 1 OdpadyU, podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r.:

 • sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a OdpadyU czyli sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania sporządzane przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – składają je do 11.9.2020 r.;
 • sprawozdań, o których mowa w art. 75 OdpadyU (chodzi o roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami) – składają je do 31.10.2020 r., z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów i przedsiębiorców prowadzących strzępiarkę, którzy składają je w terminie do 11.9.2020 r.

Przepis ten w poprzedniej wersji przewidywał, że wszystkie te sprawozdania należało złożyć do 30.6.2020 r.

Przedłużenie pozwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Zmiany wprowadzono też, zgodnie z art. 46 pkt 35 DziałOsłSARSCoV2U, do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU).

Jak wynika z nowego art. 15zzzzzy KoronawirusU, jeżeli posiadacz odpadów:

1) uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz

2) złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do 5.3.2020 r.

termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.

Natomiast jeżeli posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na czas oznaczony, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania tego wniosku.

Audyt zewnętrzny

Zgodnie z art. 27 DziałOsłSARSCoV2U, zmiany wprowadzono do ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.; dalej: GospOpakowaniaU).

Dodano nowy art. 72a GospOpakowaniaU, zgodnie z którym przedsiębiorcy, o których mowa w art. 46 ust. 1 GospOpakowaniaU (tj. określeni tam prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych), przeprowadzają audyt zewnętrzny za 2019 r. do 30.9.2020 r.

Audytor, do 15.11.2020 r., przekazuje sprawozdanie z przeprowadzonego audytu audytowanemu przedsiębiorcy. W tym samym terminie audytor przekazuje uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu:

 • marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę audytowanego przedsiębiorcy;
 • wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez audytowanego przedsiębiorcę.

Zmiany, zgodnie z art. 30 DziałOsłSARSCoV2U, wprowadzono też do ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.: dalej: ZużSprzElektU), także dotyczące audytu.

Zgodnie z nowym art. 139b ZużSprzElektU, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania mają obowiązek przeprowadzić za 2019 r. roczny audyt zewnętrzny do 30.9.2020 r. Podmioty te przekazują właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu nie później niż do 15.11.2020 r.

Ważne
Dodane przepisy do obydwu powyższych ustaw dotyczące audytu zewnętrznego obowiązują od 16.5.2020 r., ale z mocą od 30.4.2020 r. (art. 76 pkt 2 DziałOsłSARSCoV2U).