Wprowadza ona do słowniczka pojęć nową definicję. Jest nią definicja przenośnego wolno stojącego masztu antenowego, pod którym należy rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych będzie można przystąpić w przystąpić w terminie jednego dnia roboczego następującego po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł wnieść sprzeciw do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5f, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia

Projekt po pierwszym czytaniu został skierowany do komisji Finansów Publicznych