Ministerstwo Rozwoju zapowiada w komunikacie na swojej stronie internetowej, że prostszy i szybszy proces inwestycyjny przełoży się na większą liczbę oddawanych do użytku mieszkań.

Co się zmieni?

Podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) oraz projekt techniczny to najważniejsza zmiana w podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie złożyć tylko dwa pierwsze projekty – budujący będą składać mniej dokumentów i odciąży to także organy administracji. Projekt techniczny będzie trzeba złożyć na ręce kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero w momencie składania wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub razem ze zgłoszeniem zakończenia robót.

Legalizacja nielegalnie wybudowanych obiektów

Zmienią się także zasady legalizacji nielegalnie wybudowanych obiektów – tutaj korzyścią dla państwa jest uzyskanie przez nadzór budowlany wiedzy o istnieniu takich obiektów, co umożliwi sprawdzenie stanu ich bezpieczeństwa. Właściciel uniknie nawet opłaty legalizacyjnej, jeśli zgłosi co najmniej 20-letnią samowolę budowlaną oraz przedstawi ekspertyzę techniczną, która poświadczy możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. W uproszczonej procedurze organ administracji budowlanej nie będzie już badał zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu nowelizacji widocznie samorząd terytorialny akceptował istnienie takich budowli. Akceptowali to też sąsiedzi i widocznie nieruchomość nie naruszała interesów osób trzecich, ładu architektonicznego, a sama budowla wpisuje się w architekturę danej przestrzeni.

Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia

Ustawa zawiera także wykaz obiektów, które będą zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. W nowelizacji zostały wymienione automaty, służące do wykonywania różnego rodzaju usług, co ułatwi życie przedsiębiorcom: biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 metrów.

To nie zamyka katalogu zwolnień. Zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę będą m.in. instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecki dezynfekcyjne w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko te przydomowe czy przydomowe tarasów naziemnych.