Korzystne zmiany w zakresie podatków lokalnych przewidziano w ustawie z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255); dalej: tarcza 6.0. W ramach tych zmian gminy mogą zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości lub odroczyć jego zapłatę. Ponadto dostaną rekompensatę z tytułu niepobierania opłaty targowej.

Podatek od nieruchomości

Tarcza 6.0 przedłuża możliwość stosowania przez gminy rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków COVID-19 (art. 15p i art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19). Rady gmin, w drodze uchwały, mogą:

1) wprowadzać, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz

2) przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. – nie dłużej niż do 31.12.2021 r. (art. 15q ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. o COVID-19).

Opłata targowa

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. gminy nie będą pobierać opłaty targowej. Z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 31zzm ustawy z 2.3.2020 r. o COVID-19). Podstawę do wyliczenia przedmiotowej rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki z tytułu rekompensaty będą przekazywane do 31.3.2021 r. na rachunek gmin.