Na wstępie wskazać należy te akty prawne, które wprowadzają do porządku prawnego zmiany w dotychczasowych przepisach ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej PDOPrU). Odpowiednio, chodzi tutaj o:

1) Ustawę z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291; dalej ZmPDOFFizRyczałt18),

2) Ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159; dalej ZmPDOFizPrU18),

3) Ustawę z 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192; dalej SolFunWsparU),

4) Ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193; dalej ZmPDOFizPrOrdPU18),

5) Ustawę z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; dalej PracPlanKapU),

6) Ustawę z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243; dalej WzmNadzRynFinU),

7) Ustawę z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244; dalej UproszczPrzedsPodGospU),

8) Ustawę z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; dalej ZmPrOśw18).

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie regulacji ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej PDOPrU), które weszły w życie 1.1.2019 r. Podkreślenia zarazem wymaga, iż w każdym wypadku stosowanie znowelizowanych bądź wprowadzonych do porządku prawnego nowych przepisów wymaga dokonania analizy ustalonych poszczególnymi ustawami nowelizującymi przepisów o charakterze przejściowym.

Zakres (hasłowo)

Opis zmiany

Zmiany wchodzące od 1.1.2019 r.

Uchylenie obowiązku ogłoszeń o zarejestrowaniu i wykreśleniu PGK w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W związku z uchyleniem dotychczasowego przepisu art. 1a ust. 15, zgodnie z którym informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uchylony został obowiązek ogłoszeń informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej podlegają w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 1 ZmPDOFizPrU18

Rozszerzenie katalogu dochodów/przychodów osiąganych na terytorium RP

Zmiana polega na dodaniu w treści art. 3 ust. 3 PDOPrU pkt 6, stosownie do którego za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się także dochody(przychody) z niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdziale 5a PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 2 ZmPDOFizPrOrdPU18

Poszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z podatku.

W treści regulacji art. 6 ust. 1 PDOPrU dodany został pkt 20, który wskazuje na jednostki dozoru technicznego, o których mowa w ustawie z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1351 i 1356). Tym samym wskazane jednostki dozoru technicznego zostają wymienione jako podmioty korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 2 ZmPDOFizPrU18

Zmiany w zakresie rozliczania strat z lat ubiegłych

W wyniku dokonanej nowelizacji regulacji art. 7 ust. 5 PDOPrU obok dotychczasowej konstrukcji pozwalającej podatnikom na obniżenie przez podatnika dochodu o wysokość poniesionej straty z tego źródła w kolejnych pięciu latach podatkowych w granicach limitu 50% poniesionej straty, która może być odliczona w jednym roku do regulacji PDOPrU wprowadzone zostało także rozwiązanie umożliwiające na jednorazowe odliczenie poniesionej straty. Mianowicie, w świetle wprowadzonej regulacji art. 7 ust. 5 pkt 2 PDOPrU o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym podatnik może obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł. Pozostała nieodliczona w ten sposób wartość straty podlega rozliczeniu wg reguły wskazanej w treści art. 7 ust. 5 pkt 2 PDOPrU. Zwrócenia uwagi wymaga, iż regulacja art. 7 ust. 5 PDOPrU, a zatem instytucja odliczania strat) nie ma zastosowania w odniesieniu do strat z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Podkreślenia wymaga, iż znowelizowane regulacje art. 7 ust. 5 PDOPrU mają zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2018 r.

Podstawa prawna: art. 8 pkt 2, art. 38 ust. 2 UproszczPrzedsPodGospU

Zmiana w zakresie kwalifikacji przychodów do źródła przychodów z zysków kapitałowych

Zmiany w zakresie treści regulacji art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a PDOPrU mające na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z kwalifikowaniem do określonego źródła przychodów w podatku CIT przychodów u uzyskiwanych z praw wytworzonych przez podatników we własnym zakresie (z tytułu korzystania z tych praw lub ich zbycia).

Zmiana treści regulacji art. 7b ust. 2 PDOPrU prowadząca do poszerzenia wskazanego tym przepisem katalogu podmiotów o domy maklerskie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, do których nie będą miały zastosowanie przepisy nakazujące podział przychodów na źródła: zyski kapitałowe oraz pozostałe przychody (operacyjne).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 3 ZmPDOFizPrU18

Uzupełnienie katalogu przychodów z zysków kapitałowych

Treść art.7b ust. 1 PDOPrU została uzupełniona o dodany pkt 6 tej jednostki redakcyjnej zgodnie z którym za przychody z zysków kapitałowych uznaje się przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną Jednocześnie zauważenia wymaga, iż w świetle dodanej regulacji art. 7b ust. 3 PDOPrU w przypadku podatników prowadzących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przychody wymienione w ust. 1 pkt 6 lit. f PDOPrU (wskazane powyżej) zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Zwrócenia uwagi wymaga, iż pojęcie waluty wirtualnej winno być rozumiane w kontekście wprowadzonej do PDOPrU definicji tego pojęcia (art. 4a pkt 22a PDOPrU).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 5 lit. a i b ZmPDOFizPrOrdPU18

Informacja o zmianie roku podatkowego

W wyniku zmiany regulacji art. 8 ust 1, ust. 4 i 5 PDOPrU uchylony został dotychczasowy obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy. Aktualnie, w wyniku nowelizacji powołanych regulacji podatnik będzie informował o zmianie roku podatkowego w składanym zeznaniu rocznym, stosownie do zasad ustalonych znowelizowanymi regulacjami art. 8 ust. 4 i 5 PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 8 pkt 3 UproszczPrzedsPodGospU

Obowiązek wyodrębnienia składników majątku

Stosownie do dodanej w treści PDOPrU dyspozycji art. 9 ust. 2d podatnicy, którzy przenoszą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki majątku w sposób, o którym mowa w art. 24f i art. 24g, są obowiązani wyodrębnić te składniki w ewidencji, o której mowa w ust. 1 (wprowadzonej ewidencji rachunkowej). Obowiązek ten związany jest z wprowadzeniem instytucji opodatkowania podatkiem dochodów z niezrealizowanych zysków. Jednocześnie w treści regulacji art. 9 PDOPrU dodana została regulacja ust. 4 przewidująca upoważnienia dla Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia sposobu prowadzenia uproszczonej ewidencji składników majątku zakładu, przychodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązania podatkowego, dla podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dla wykonywania działalności nie tworzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału lub przedstawicielstwa, mając na uwadze zakres prowadzonej działalności.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 lit. a i b ZmPDOFizPrOrdPU18

Informacja wyborze/rezygnacji metody rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości

W wyniku zmian w treści art. 9b ust. 3 i 4 podatnicy, którzy wybiorą ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, będą informować o takim wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody. Także informacja o rezygnacji ze stosowania ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości będzie wykazywana w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę.

Zwrócenia uwagi wymaga, że stosownie do treści art. 41 ust. 2 UproszczPrzedsPodGospU – podatnicy, którzy przed dniem 1.1.2019 r. zawiadomili właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 PDOPrU, są obowiązani stosować ją co najmniej do końca 3-letniego okresu, o którym mowa w art. 9b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu dotychczasowym. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w zdaniu pierwszym, po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się przepis art. 9b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Podstawa prawna: art. 8 pkt 4, art. 41 ust. 2 UproszczPrzedsPodGospU

Wprowadzenie Rozdziału 1a – Ceny transferowe

Wprowadzenie do regulacji PDOPrU Rozdziału 1a Ceny transferowe zawierającego przepisy 11a-11t PDOPrU. Nowelizacja wprowadza w miejsce dotychczasowych, regulacji art. 9a i 11 PDOPrU, które zostały uchylone odrębnego rozdziału PDOPrU, który reguluje kompleksowo zagadnienie cen transferowych. Konsekwencje wprowadzonych rozwiązań znajdują odzwierciedlenie w treści odrębnych regulacji PDOPrU odnoszących się do poszczególnych elementów tego podatku, takich jak m.in. zasady ustalania przychodów czy rozpoznawania kosztów podatkowych.

Zwrócenia uwagi wymaga, iż stosownie do treści art. 44 ust. 2 ZmPDOFizPrOrdPU – art. 11a i art. 11k-11r podatnik może stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31.12.2017 r., przy czym przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31.12.2017 r., a podatnik będzie zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie przepisów obowiązujących w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31.12.2017 r.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 9, art. 25, art. 26, art. 27, art. 44 ust. 2 ZmPDOFizPrOrdPU18

Zmiany w zakresie ustalania przychodów wprowadzone regulacjami ZmPDOFizPrOrdPU18

W treści regulacji art. 12 PDOPrU w związku z wprowadzeniem rozdziału 1a (ceny transferowe) zasadnym staje się zwrócenie uwagi na przyjęte rozwiązania. Odpowiednio:

1) stosownie do brzmienia dodanej regulacji art. 12 ust. 1e PDOPrU – w odniesieniu do transakcji kontrolowanych w rozumieniu w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 PDOPrU przepis art. 12ust. 1 pkt 2 PDOPrU stosuje się z uwzględnieniem art. 11c PDOPrU, a zatem z uwzględnieniem regulacji nakazujących ustalanie cen transferowych.

2) dodana regulacja art. 12 ust. 3aa wskazuje na obowiązek ustalenia korekty cen transferowych przy ustalaniu wysokości przychodu

3) wyłączenia stosowania regulacji art. 12 ust. 3j i 3k (korekta przychodu) zarówno w odniesieniu do korekty dotyczącej przychodu związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu jak i w odniesieniu do korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e PDOPrU

4) dodanie regulacji art. 12 ust. 6b PDOPrU, zgodnie z którą w przypadku transakcji kontrolowanej w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 PDOPrU wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 PDOPrU, ustala się na podstawie przepisów art. 11c PDOPrU.

Nadto z zakresu przychodów wyłączona została wartość waluty wirtualnej otrzymanej w zamian za inną walutę wirtualną (dodawana regulacja art. 12 ust. 4 pkt 27 PDOPrU).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 10 ZmPDOFizPrOrdPU18

Informacja o wyborze metody ustalania przychodu z tytułu otrzymanych zaliczek zarejestrowanych kasa fiskalną

Stosownie do znowelizowanej treści art. 12 ust. 3g PDOPrU, ustalającego możliwość ustalania przychodu wg metody kasowej (w odniesieniu do pobranych wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej) aktualnie zmianie ulega sposób oraz termin informacji naczelnika urzędu skarbowego o takim sposobie rozpoznawania przychodu. Mianowicie, w wyniku dokonanej nowelizacji art. 12 ust. 3g PDOPrU podatnik będzie informował o takim wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Stosownie do treści art. 40 ust. 2 UproszczPrzedsPodGospU – zawiadomienia złożone przez podatników przed dniem 1.1.2019 r. na podstawie art. 12 ust. 3g PDOPrU w brzmieniu dotychczasowym nie wywołują skutków określonych odpowiednio w art. 12 ust. 3h PDOPrU w brzmieniu dotychczasowym w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31.12.2018 r.

Podstawa prawna: art. 8 pkt 5, art. 40 ust. 2 UproszczPrzedsPodGospU

Wyłączenie stosowania przepisów ogólnych dla ustalania przychodu ze sprzedaży majątku w przypadku transakcji kontrolowanej

Dodanie w treści PDOPrU regulacji art. 14 ust. 7 prowadzi do rozwiązania, w świetle którego w przypadku transakcji kontrolowanych będą miały zastosowanie tylko przepisy wskazane w dodanym Rozdziale 1a, a nie ogólne regulacje art. 14 PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 11 lit. b ZmPDOFizPrOrdPU18

Uwzględnienie korekty cen transferowych w kosztach

W treści regulacji art. 15 dodana została dyspozycja art. 15 ust. 1ab, w świetle której przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się korektę cen transferowych (zarówno zmniejszająca jak i zwiększająca koszty) mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3 PDOPrU, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1 i 2 PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 12 ZmPDOFizPrOrdPU18

Określanie wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku z wniesieniem do spółki lub spółdzielni wkładu w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki oraz wierzytelności własnej uprzednio zaliczonej do przychodów należnych.

Zmiana treści art. 15 ust. 1j pkt 2a oraz dodanie regulacji art. 15 ust. 1j pkt 2b PDOPrU odnoszą się do regulacji określających wysokość kosztów uzyskania przychodów, jaka może być wykazana w związku z wniesieniem do spółki (będącej podatnikiem CIT) lub spółdzielni wkładu w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki oraz wierzytelności własnej uprzednio zaliczonej do przychodów należnych.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 4 ZmPDOFizPrU18

Zasady ustalania wartości składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu

Zmiana w zakresie treści regulacji art. 15 ust. 1y PDOPrU dotyczą zasad ustalenia wartości składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu, które są przenoszone na terytorium RP. Jednocześnie dodana regulacja art. 15 ust. 1ya PDOPrU stanowi o rozszerzeniu stosowania zasad wynikających z treści art. 15 ust. 1y PDOPrU także na wskazanych podatników „krajowych” którzy przenoszą na terytorium RP składnik majątku swojego zagranicznego zakładu lub w związku ze zmianą miejsca siedziby lub zarządu przenoszą na terytorium RP składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nafto art. 15 ust. 1z stanowi o stosowaniu regulacji art. 15 ust. 1y i 1ya PDOPrU o do spółki europejskiej zawiązanej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 12 lit. b-d ZmPDOFizPrOrdPU18

Ustalanie kosztów podatkowych przy zbyciu waluty wirtualnej

Dodane regulacje art. 15 ust. 11-13 odnoszą się do zasad ustalania oraz potrącania kosztów uzyskania przychodów w związku z przychodami wskazanymi w treści art. 7b ust. 1 pkt 6 PDOPrU (zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną. Regulacje te ustalają zasadę w świetle której koszty te są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, przy czym przewidziane zostało także rozwiązanie w świetle którego ewentualna nadwyżka tyvh kosztów uzyskania przychodów nad przychodami uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym roku podatkowym.

Stosownie do treści art. 22 ZmPDOFizPrOrdPU18 koszty uzyskania przychodów o których mowa w art. 15 ust. 11 PDOPrU poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem wejścia w życie ZmPDOFizPrOrdPU18, podatnik wykazuje odpowiednio w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 PDOPrU, składanym za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31.12.2018 r.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 12 lit.g, art. 22 ZmPDOFizPrOrdPU18

Pakiet wierzytelności

Dodawane regulacje art. 15ba ust. 1 – 5 PDOPrU ustalają podatkowe zasady rozliczania wierzytelności, w tym także tych, które nabyte zostały w formule pakietu wierzytelności. Zwrócenia uwagi wymaga, iż wprowadzane regulacji stanowią znaczące uproszczenie w odniesieniu do stanu dotychczasowego. Mianowicie, stosownie do treści wprowadzanej regulacji art. 15ba ust. 1 PDOPrU w przypadku nabycia w ramach jednej transakcji co najmniej 100 wierzytelności bez wyodrębnienia ceny nabycia poszczególnych wierzytelności (pakiet wierzytelności) dochód z pakietu wierzytelności stanowi nadwyżka przychodów uzyskanych z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności nad kosztem nabycia pakietu wierzytelności. Zarazem wprowadzane regulacje definiują pojęcie przychodu uzyskanego z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności. Za koszt nabycia pakietu wierzytelności uznaje się natomiast cenę nabycia takiego pakietu. Jednocześnie, regulacja art. 15 ust. 4 ustala zasadę potrącalności kosztów w związku z nabyciem wierzytelności. Mianowicie, norma ta ustala, ze koszty nabycia pakietu wierzytelności potrąca się w okresie rozliczeniowym, w którym osiągnięty został przychód z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności, do wysokości odpowiadającej temu przychodowi. Rozwiązania te stosuje się także w odniesieniu do nabycia pojedynczej wierzytelności.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 13 ZmPDOFizPrOrdPU18

Uchylenie regulacji odnoszącej się kosztów finansowania dłużnego

Regulacja art. 15ca PDOPrU została uchylona. Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem rozdziału 1a (ceny transferowe). Stosownie do prezentowanego na etapie prac legislacyjnych uzasadnienia projektu ZmPDOFizPrOrdPU18 – „Wskutek wprowadzenia przepisów Rozdziału 1a ustawy o CIT, na podstawie, których organy podatkowe mogą zarówno badać zdolność kredytową, jak również dokonywać recharakteryzacji i nierozpoznania transakcji kontrolowanych (w tym transakcji finansowych), dalsze utrzymywanie tożsamych co do celu regulacji art. 15ca ustawy o CIT jest zbędne.

Jednocześnie stosownie do treści art. 44 ust. 3 ZmPDOFizPrOrdPU18 zwrócenia uwagi wymaga, iż dotychczasowego przepisu art. 15ca PDOPrU nie stosuje się do dochodów uzyskanych po dniu 31.12.2017 r.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 14, art. 44 ust. 3 ZmPDOFizPrOrdPU18

Umożliwienie zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału

Zmiana polegająca na dodaniu regulacji art. 15cb PDOPrU. Przepis wprowadza rozwiązanie umożliwiające zaliczenie do kosztów podatkowych hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku, gdy źródłem finansowania spółki są dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane. Proponowane przepisy w tym zakresie mają na celu promowanie działań zmierzających do tworzenia w spółkach kapitałów samofinansowania, powstałych z zysku zatrzymanego oraz z dopłat wnoszonych przez wspólników.

Uwaga:

Stosownie do treści regulacji art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej Przepis art. 15cb stosuje się po raz pierwszy do roku podatkowego rozpoczętego po 31.12.2019 r.

Jednocześnie regulacja art. 10 ust. 2 ustawy nowelizującej ustala, iż przepis art. 15cb stosuje się również do wniesionych dopłat oraz zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy po dniu 31.12.2018 r. W takim przypadku za rok wniesienia dopłaty lub przekazania zysku, o którym mowa w art. 15cb ust. 2 i 5 przyjmuje się rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31.12.2019 r.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 5, art. 10 ZmPDOFizPrU18

Pracownicze plany kapitałowe

Regulacja art. 115 PracPlanKapU wprowadza do PDOPrU szereg rozwiązań istotnych w zakresie ustalania i rozpoznawania podatkowych kosztów uzyskania przychodów w związku z ponoszeniem wydatków przez podmiot zatrudniający, w zakresie realizacji obowiązków wynikających z treści PracPlanKapU. Mianowicie, zgodnie treścią wprowadzonej regulacji art. 15 ust. 1da PDOPrU ustalona została zasada, w świetle której kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem nowej regulacji art. 15 ust. 4ga PDOPrU. Ta z kolei ustala, iż wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40a PDOPrU, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów tej ustawy. W przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57aa PDOPrU.

Z kolei z zakresu podatkowych kosztów uzyskania przychodów wykluczone zostały:

1) wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dodany art. 16 ust. 1 pkt 40a PDOPrU),

2) niedokonane wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, z zastrzeżeniem art. 116 ust. 1 pkt 40a PDOPrU (dodany art. 16 ust. 1 pkt 57aa PDOPrU).

Podstawa prawna: art. 115 PracPlanKapU

Danina solidarnościowa

Regulacja art. 22 SolFunWsparU ustala szczególne rozwiązania w zakresie rozpoznawania przez podatników PDOPrU podatkowych kosztów uzyskania przychodów w związku z wejściem w życie regulacji tej ustawy. Mianowicie, z treści znowelizowanego brzmienia regulacji art. 15 ust. 4h PDOPrU wynika, iż z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40 PDOPrU składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone. Jednocześnie zwrócenia uwagi wymaga, iż w wyniku nowelizacji art. 16 ust. 1 pkt 40 PDOPrU rozwiązanie przewidziane tą normą znajduje zastosowanie także w odniesieniu składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oznacza to zatem, iż z zakresu podatkowych kosztów uzyskania przychodów wyłączone zostały składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nadto, stosownie znowelizowanej regulacji art. 16 ust. 7d PDOPrU – przepis art. 16 ust. 1 pkt 57a PDOPrU stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h PDOPrU, m.in. składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna: art. 22, art. 33 SolFunWsparU

Koszty podatkowe z tytułu samochodu osobowego – limity amortyzacyjne

Zmiany w zakresie limitów odpisów amortyzacyjnych stanowiących podatkowe koszty uzyskania przychodów w związku z amortyzacją samochodu osobowego (zmiana treści art. 16 ust. 1 pkt 4 PDOPrU). Odpowiednio, aktualnie do kosztów podatkowych podatnicy mogą zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonywane wg reguł wymaganych przepisami art. 16a-16m PDOPrU w granicach poniższych limitów:

1) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317 i 1356)

2) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Konsekwencje powyższych zmian stanowi podniesienie wartości limitów odpisów amortyzacyjnych, które mogą zostać zaliczane w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów w związku z amortyzacja samochodu osobowego.

Uwaga:

Zwrócenia uwagi wymaga, iż stosownie do regulacji art. 15 ust. 1 ustawy nowelizującej, znowelizowaną regulację art. 16 ust. 1 pkt 4 PDOPrU, stosuje się do pojazdów elektrycznych w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317 i 1356), oddanych do używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy nowelizującej – w odniesieniu do samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – do dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej – stosuje się limity odnoszące się do samochodów innych niż pojazdy elektryczne, określone w przepisach PDOPrU w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Nadto w świetle dodanej regulacji art. 16 ust. 5b PDOPrU należy zwrócić uwagę na wyłączenie stosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 4 PDOPrU. Mianowicie regulacji tej nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

W związku z nowelizacją regulacji art. 16 ust.1 pkt 4 PDOPrU zasadnym jest jednoczesne wskazanie na brzmienie wprowadzonych przepisów art. 16 ust. 5i i 5j PDOPrU regulujących kwestię ustalania kosztów z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Zarazem, zwrócić uwagę należy, ze stosownie do treści art. 9 ZmPDOFizPrU18, regulację art. 16 ust. 5i PDOPrU stosuje się do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po 31.12.2018.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 lit. a tiret pierwsze, art. 2 pkt 6 lit. d, art. 9, art. 15 ust. 1 i 2 ZmPDOFizPrU18

Wyłączenie z kosztów strat w środkach trwałych lub wartościach niematerialno – prawnych przeniesionych poza granice RP

Wprowadzenie regulacji art. 16 ust. 1 pkt 6a prowadzi do wyłączenia z zakresu podatkowych kosztów uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli środki te lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób, o którym mowa w art. 24f PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 16 lit a tiret pierwsze ZmPDOFizPrOrdPU18

Zmiana w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych kosztów pracy wspólników, ich dzieci i małżonków

W wyniku nowelizacji regulacji art. 16 ust. 1 pkt 13c PDOPrU istotnej zmianie ulega kwestia rozpoznania u podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osoba prawną kosztów podatkowych wynikających z pracy osób wskazanych ta normą. Mianowicie, w wyniku dokonanej nowelizacji kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU) lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 17.7.2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem wskazanych regulacji art. 16 pkt 57 i art. 15 ust. 4g PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 8 pkt 6 UproszczPrzedsPodGospU

Zmiana w zakresie zaliczania do KUP składek na rzecz organizacji do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa

Stosownie do treści znowelizowanej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 37 lit c PDOPrU kosztów podatkowych nie stanowią składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Zwrócenia uwagi wymaga, iż nowelizacja wskazanego przepisu sprowadza się do zmiany zawartego w tej regulacji limitu z dotychczasowej wartości 15% do aktualnie obowiązującej wartości 0,25%.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 tiret trzecie ZmPDOFizPrU18

Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych

Stosownie do treści znowelizowanej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 49 PDOPrU, do podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Dokonana nowelizacja prowadzi do podwyższenia limitu wartości samochodu osobowego a tym samym limitu składek na jego ubezpieczenie ustalanych od wartości takiego pojazdu, które mogą zostać zaliczone w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 lit. a tiret czwarte ZmPDOFizPrU18

Wyłączenie z KUP

Zmiana treści art. 16 ust. 1 pkt 39a PDOPrU prowadzi do wyłączenia z zakresu podatkowych kosztów uzyskania przychodów strat w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w tym nabytego pakietu wierzytelności.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 16 lit a tiret drugie ZmPDOFizPrOrdPU18

Wyłączenie z KUP

Zmiana treści art. 16 ust. 1 pkt 39b prowadzi do wyłączenia z zakresu podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została zbyta przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem – w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z tego uprzedniego lub pierwszego zbycia.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 16 lit a tiret drugie ZmPDOFizPrOrdPU18

Leasing samochodu osobowego a koszty podatkowe

Stosownie do dodanej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 49a PDOPrU – za podatkowe koszty uzyskania przychodów nie uznaje się dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 PDOPrU, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Zwrócenia uwagi także wymaga, iż nowelizowana regulacja art. 16 ust. 3b PDOPrU ustala, iż w przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 PDOPrU, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego. Nadto zwrócenia uwagi wymaga, iż w zakresie właściwego rozpoznania wartości kosztów podlegających zaliczeniu w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów w związku dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 PDOPrU, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze koniecznym jest zwrócenie uwagi na wprowadzane regulacje art. 16 ust. 5a PDOPrU 9 odnoszącego się do kwestii niepodlegającego odliczeniu podatku VAT), art. 16 ust. 5c PDOPrU (w zakresie stosowania w przypadku zawarcia umowy leasingu wskazanej w treści art. 17a pkt 1 ograniczenia o którym mowa w treści art. 16 ust. 1 pkt 49a PDOPrU do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego), a także regulacji art. 16 ust. 5d, odnoszącego się do umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zawartych na okres krótszy niż 6 miesięcy. W takim wypadku przez wartość samochodu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a PDOPrU, rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Koniecznym jest także zauważenie regulacji art. 16 ust.5e PDOPrU, która ustala, iż w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych kwota limitu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a PDOPrU, wynosi 225 000 zł. Tutaj jednak koniecznym jest zwrócenie uwagi na regulacje przejściową wskazaną w treści art. 15 ust. 2 – z której w odniesieniu do regulacji art. 16 ust. 5e PDOPrU wynika, że do dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej – stosuje się limity odnoszące się do samochodów innych niż pojazdy elektryczne, określone w przepisach PDOPrU w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Uwaga:

W zakresie regulacji art. 16 ust. 1 pkt 49a PDOPrU istotna jest dyspozycja art. 8 ustawy nowelizującej. Odpowiednio stosownie do treści art. 8 ust. 1 do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1.1.2019 r. stosuje się przepisy PDOPrU, w brzmieniu dotychczasowym. Jednocześnie regulacja art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej wskazuje, iż do takich umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31.12.2018 r. stosuje się przepisy PDOPrU w brzmieniu znowelizowanym.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 lit. a tired piąte, art. 2 pkt 6 lit. d art. 8, art. 15 ZmPDOFizPrU18

Koszty używania samochodu osobowego

Stosownie do dodanej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 51 PDOPrU – za podatkowe koszty uzyskania przychodów nie uznaje się 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 30 PDOPrU, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

W kontekście tej regulacji zasadnym jest zwrócenie uwagi, iż wprowadzane regulacje art. 16 ust. 5f PDOPrU, która ustala, że w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Zarazem, zgodnie z treścią art. 16 ust. 5g PDOPrU – przepisu art. 16 ust. 5f PDOPrU nie stosuje się, jeżeli podatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Nadto w kontekście właściwego ustalenia wartości podatkowych kosztów uzyskania przychodów w związku z wykorzystywaniem samochodu osobowego a zarazem regulacja art. 16 ust. 1 pkt 51 istotna jest także regulacja art. 16 ust. 5a PDOPrU, która ustala, że poniesione wydatki obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 lit. a tiret szóste, art. 2 pkt 6 lit. d ZmPDOFizPrU18

Brak wypłaty świadczenia pieniężne z tytułu odbywania stażu uczniowskiego

Zmiana treści regulacji art. 16 ust. 1 pkt 57 PDOPrU prowadzi do rozszerzenia zakresu dyspozycji tej regulacji także o świadczenia pieniężne z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Tym samym w przypadku braku wypłacenia lub postawienia do dyspozycji takich świadczeń, te stosownie do treści znowelizowanej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 57 PDOPrU nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna: art. 10 pkt 1 ZmPrOśw18

KUP – waluty wirtualne

Stosownie do dodanej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 75 nie uznaje się za podatkowe koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 16 lit a tiret czwrte ZmPDOFizPrOrdPU18

Wartości niematerialne i prawne

W treści art. 16b ust. 2 PDOPrU dodany został pkt 2a w świetle którego amortyzacji podlegają również (z zastrzeżeniem regulacji art. 16c PDOPrU) wartość firmy, jeżeli w związku z przeniesieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wartość ta została opodatkowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 24f – w przypadku gdy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część przenoszone są z tego państwa.

Jednocześnie w treści art. 16c (wyłączenia z amortyzacji) została uzupełniona o wartość firmy, jeżeli ta powstała w sposób inny niż wskazany w treści art. 16 b ust. 2 pkt 2 i 2a PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 17 i 18 ZmPDOFizPrOrdPU18

Szczególne przypadki ustalenia wartości początkowej środków trwałych

W treści regulacji art. 16g PDOPrU modyfikacji uległo rozwiązanie w zakresie ustalania wartości początkowej. Mianowicie, w świetle znowelizowanej regulacji art. 16g ust. 1 pkt 7 – Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład – wartość, o której mowa w art. 15 ust. 1y PDOPrU.

Zarazem dodana została dyspozycja art. 16g ust.8, która ustala, iż za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie gdy podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składnik majątku swojego zagranicznego zakładu, w tym w wyniku jego likwidacji, lub przeniósł, w związku ze zmianą miejsca siedziby lub zarządu (rezydencji podatkowej), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składnik majątku wykorzystywany w działalności prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wartość, o której mowa w art. 15 ust. 1ya PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 18 i 19 ZmPDOFizPrOrdPU18

Rozszerzenie zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Zmiana treści regulacji art. 17 ust. 1 pkt 1 PDOPrU pozwala na stosowanie tego zwolnienia także w odniesieniu do odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wskazanej tym przepisem tj. udziału w nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, przy zachowaniu pozostałych warunków stosowania tego zwolnienia.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 7 ZmPDOFizPrU18

Wprowadzenie do regulacji PDOPrU nowego zwolnienia wskazanego treścią art. 17 ust. 1 pkt 42a PDOPrU. Zwolnienie to obejmuje dochody uzyskane przez podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wskazanych tytułów tj. z tytułu:

1) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,

3) nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych,

4) otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to jest przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe

– będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów zawieranych przez Skarb Państwa, których wejście w życie oraz stwierdzenie wykonania zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2031 oraz z 2018 r. poz. 1669);”

Zwrócenia uwagi wymaga, iż stosownie do treści wprowadzanych regulacji art. 17 ust. 7a i 7b PDOPrU przewidują podmiotowe rozszerzenie stosowania regulacji art. 17 ust. 1 pkt 42a PDOPrU. Podkreślić zarazem należy, że regulacje art. 17 ust. 1 pkt 42a, art. 17 ust. 7a i 7b PDOPrU stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1.1.2020 r.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 20 lit a tiret pierwsze, lit. c, art. 44 ust. 1 pkt 3 ZmPDOFizPrOrdPU18

Zwolnienie przychodów z odsetek lub dyskonta od obligacji

Wprowadzone regulacje art. 17 ust. 1 pkt 50c i 50d przewidują zwolnienie z opodatkowania odsetek oraz dyskonta od obligacji uzyskiwanych przez nierezydentów przy zachowaniu warunków wskazanych art. 17 ust. 1 pkt 50c PDOPrU. Nadto art. 17 ust. 1 pkt 50d PDOPrU wprowadza zwolnienie dla nierezydentów w zakresie przychodów z odsetek lub dyskonta, wypłacanych przez Narodowy Bank Polski w związku z operacjami dokonywanymi na instrumentach finansowych w ramach prowadzonej gospodarki rezerwami dewizowymi.

Stosowne do brzmienia art. 44 ust. 1 pkt 1 – zwolnienie, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 50c PDOPrU stosuje się do obligacji wyemitowanych w emisji danej serii po dniu 31.12.2018 r.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 20 lit tiret drugie, art. 44 ust. 1 pkt 1 ZmPDOFizPrOrdPU18

Zwolnienie przychodu z tytułu odszkodowania w związku ze stratą poniesiona w środku trwałym

W katalogu przychodów zwolnionych regulacja art. 17 ust. 1 pkt 54a PDOPrU wprowadza nowe zwolnienie o charakterze przedmiotowym. Mianowicie, stosownie do tej normy zwolnione od podatku zostały odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była taka szkoda. Jednocześnie stosownie do wprowadzonej regulacji art. 16 ust. 10a PDOPrU zwolnienie to stosuje się także do otrzymanego odszkodowania w części odpowiadającej wartości wydatków poniesionych przez podatnika na cele określone w tym przepisie od dnia powstania szkody do dnia otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Podstawa prawna: art. 8 pkt 7 UproszczPrzedsPodGospU

Dochody alternatywnych spółek kapitałowych ze zbycia udziałów

Do ustalonego treści art. 17 PDOPrU katalogu zwolnień wprowadzone zostaje nowe zwolnienie wskazane treścią art. 17 ust. 1 pkt 58 PDOPrU. Norm ta ustala bowiem zwolnienie stosowane w odniesieniu do dochodów (przychodów) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskanych w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Jednocześnie dodawana dyspozycja art. 16 ust. 10b PDOPrU wskazuje, że zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 58a PDOPrU, nie stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Przepis art. 3 ust. 4 PDOPrU stosuje się odpowiednio.

Zwrócenia uwagi wymaga, iż regulacja art. 8 pkt 1 lit. b UproszczPrzedsPodGospU wprowadza do treści art. 4a pkt 30a w świetle którego pojęcie alternatywnej spółki inwestycyjnej oznacza alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Podstawa prawna: art. 8 pkt 1 lit b, art. 8 pkt 7 UproszczPrzedsPodGospU

Zwolnienia wprowadzane WzmNadzRynFinU

Z dniem 1.1.2019 r. regulacje WzmNadzRynFinU w katalogu zwolnień przewidzianych regulacjami art. 17 PDOPrU zwolnieniem wskazanym w treści art. 17 ust. 1 pkt 22 PDOPrU objęte zostały dochody Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednocześnie, dodana została regulacja art. 17 ust. 1 pkt 30 a PDOPrU, która ustala zwolnienie dla dochodów Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z 5.8.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 2 lit a i b, art. 48 WzmNadzRynFinU

Odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na cele kształcenia zawodowego

Regulacje ZmPrOśw18 wprowadziły do katalogu odliczeń od dochodu przewidzianym treścią art. 18 ust. 1 PDOPrU nowe odliczenie. Mianowicie, stosownie do treści wprowadzonej regulacji art. 18 ust. 1 pkt 8 PDOPrU – podstawę opodatkowania (z zastrzeżeniem wskazanych we wstępie tego przepisu regulacji szczególnych) stanowi dochód po odliczeniu także – darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1 PDOPrU. Konsekwencję tej regulacji stanowią zmiany w treści art. 18 ust. 1a, 1c i 1g PDOPrU. Zarazem do treści art. 18 wprowadzona została dodatkowa regulacja art. 18 ust. 1ca PDOPrU, która ustala warunki stosowania omawianego odliczenia. Mianowicie, zgodnie z ta normą odliczenie darowizn, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 8 PDOPrU, stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Podstawa prawna: art. 10 pkt 2 ZmPrOśw18

Odliczenia od podstawy opodatkowania w przypadku podatników uzyskujących przychody z różnych źródeł

Dodanie regulacji art. 18 ust. 8 PDOPrU w świetle której podatnicy uzyskujący przychody z zysków kapitałowych lub przychody z innych źródeł przychodów mogą dokonywać odliczeń, o których mowa w art. 18 ust. 1 PDOPrU, od dochodu w dowolnej proporcji, z tym że suma dokonanych w źródłach przychodów odliczeń nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 18 ust. 1 i 1a. Zmiana ta jest istotna wyłącznie dla tych podatników którzy osiągają dochody z dwóch źródeł przychodów. W jej efekcie mogą oni dokonywać odliczeń wskazanych w art. 18 ust. 1 art. 18 PDOPrU w ustalonej przez siebie proporcji, przy czym odliczenie musi być dokonane w ramach obowiązujących limitów.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 8 ZmPDOFizPrU18

Obniżenie stawki podatku

W wyniku nowelizacji wprowadzonej regulacjami ZmPDOFizPrU18 stawka podatku wskazana w treści regulacji art. 19 ust. 1 pkt 2 PDOPrU ulega obniżeniu do wartości 9% (z dotychczasowych 15%). Jednocześnie jednak znacznej modyfikacji ulegają warunki stosowania obniżonej stawki podatku. Mianowicie, stosownie do znowelizowanej treści art. 19 ust. 1 pkt 2 PDOPrU:

1) stawkę podatku w wysokości 9% stosują podatnicy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, oraz

2) obniżonej stawki podatku w wysokości 9% nie stosuje w odniesieniu do dochodów osiąganych z zysków kapitałowych (te będą zawsze opodatkowane według stawki podstawowej).

Stosowanie obniżonej stawki podatku jest uzależnione, podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, posiadaniem statusu małego podatnika (zgodnie z art. 4a pkt 10 PDOPrU), przy czym ten warunek nie dotyczy opodatkowania podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, w roku rozpoczęcia tej działalności (z zastrzeżeniem regulacji szczególnych wyłączających opodatkowanie obniżoną stawką podatku takich podatników, przewidywanych treścią art. 19 ust. 1a-1c PDOPrU) ZmPDOFizPrU18 wprowadza dodatkowe kategorie podatników, w stosunku do których nie ma zastosowania obniżona stawka podatku, wskazane w treści dodanej regulacji art. 19 ust. 1a pkt 5 PDOPrU oraz w treści art. 19 ust. 1c. PDOPrU.

Dodatkowo regulacje art. 11 i 12 ZmPDOFizPrU18 przewidują szczególne rozwiązania w zakresie ograniczenia stosowania stawki podatku wskazanej w treści znowelizowanego art. 19 ust. 1 pkt 2 PDOPrU (tj. 9%) w odniesieniu do podmiotów wskazanych tymi przepisami m.in. przekształconych czy powstałych w wyniku podziału na warunkach wskazanych tymi regulacjami.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 9, art. 11, art. 12 ZmPDOFizPrU18

Wyłączenie stosowania zwolnień

W wyniku nowelizacji regulacji art. 22c PDOPrU zmianie ulegają warunki wyłączeń stosowania zwolnień o których mowa w treści art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 25 ZmPDOFizPrOrdPU18

Podatek od przychodu z walut wirtualnych

Wprowadzana regulacja art. 22d PDOPrU ustala zasady opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. Stosownie do treści regulacji art. 22d ust. 1 PDOPrU podatek z tytułu takiego zbycia wynosi 19% dochodu. Jednocześnie dyspozycje art. 22d ust. 2-6 wskazują na zasady ustalania przedmiotowego dochodu oraz obowiązki związane z tym dochodem w zakresie zeznania rocznego.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 26 ZmPDOFizPrOrdPU18

Zmiany w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej

Regulacje ZmPDOFizPrOrdPU18 wprowadzają istotne zmiany w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej. Odpowiednio, treść art. 24a ust. 2 pkt 1 PDOPrU została uzupełniona o kolejne podmioty uznawane za jednostki zagraniczne, a nadto dodane zostały punkty 1a i 1b definiujące pojęcia prawa do uczestnictwa w zysku oraz kontroli faktycznej. Zmiany objęły także pojęcia jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3 PDOPrU) oraz podmiotu powiązanego (art. 24a ust. 2 pkt 4 PDOPrU). Wprowadzone zostało także rozwiązanie art. 24a ust. 2a i 2b pozwalające odpowiednio na ustalenie, że podmiot, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 1 lit. e PDOPrU, spełnia przesłanki uznania za zagraniczną jednostkę oraz możliwość uznania za zagraniczną jednostkę zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki w dowolnej postaci.

Zwrócenia uwagi wymaga, iż w treści art. 24a PDOPrU dotychczasowe pojęcie zagranicznej spółki (zagranicznej spółki kontrolowanej) zostało zastąpione pojęciem zagranicznej jednostki (zagranicznej jednostki kontrolowanej). Zmianie uległo także szereg pozostałych jednostek redakcyjnych regulacji art. 24a PDOPrU. Nadto dodane zostały regulacje art. 24 ust. 3a i 3b, art. 24a ust. 4a uraz art. 24a ust. 20 PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 27 ZmPDOFizPrOrdPU18

Opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Do regulacji PDOPrU wprowadzone zostały odrębne rozwiązania w zakresie opodatkowania osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 24d i 24e PDOPrU) Podkreślenia wymaga, że opodatkowanie to ma charakter preferencyjny, ponieważ stosownie do brzmienia art. 24d ust. 1 PDOPrU podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Jednocześnie regulacja art. 24d ust. 2 PDOPrU definiuje pojęcie kwalifikowanej własności intelektualnej. Z kolei pozostałe dyspozycje art. 24d tj. regulacje art. 24d ust. 3-14 wskazują na szczegółowe rozwiązania w zakresie przedmiotowego opodatkowania.

Kolejne obowiązki w zakresie ewidencyjnym w związku z opodatkowaniem o którym mowa w treści art. 24d PDOPrU wyznacza dyspozycja art. 24e PDOPrU. Podkreślenia tutaj wymaga, iż stosownie do treści art. 24e ust. 2 PDOPrU w przypadku gdy na podstawie ewidencji rachunkowej nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 19 PDOPrU.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na regulację art. 24 ZmPDOFizPrOrdPU18 ustalająca możliwość przyjęcia szczególnego rozwiązania w zakresie ustalenia poniesionych przed dniem 1.1.2019 r. kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowe.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 28, art. 24 ZmPDOFizPrOrdPU18

Podatek dochodowy z niezrealizowanych zysków

Do regulacji PDOPrU wprowadzone zostały odrębne rozwiązania w zakresie opodatkowania tzw. niezrealizowanych zysków (Rozdział 5a PDOPrU). Stosownie do treści art. 24f ust. 2 opodatkowaniu tym podatkiem podlega:

1) przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego RP w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;

2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w RP obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa.

Stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania. Regulacje w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków zostały zawarte w treści regulacji art. 24f-24l PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 29 ZmPDOFizPrOrdPU18

Zmiany w zakresie podatku minimalnego (podatek od przychodów z budynków).

Regulacje ZmPDOFFizRyczałt18 ustaliły nowe brzmienie regulacji art. 24b i 24c PDOPrU, a zatem regulacji ustalających podatek dochodowy od budynków będących środkami trwałymi. Zwrócenia uwagi wymaga iż w zakresie regulacji art. 24b oraz art. 24c PDOPrU w wyniku nowelizacji tych przepisów doszło do istotnej zmiany zasad opodatkowania przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem. Odpowiednio w wyniku zmiany treści regulacji art. 24b ust. 1 PDOPrU podatkiem dochodowym od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (w wysokości 0,35% podstawy opodatkowania) będą objęte co do zasady wszystkie budynki (z uwzględnieniem przewidzianych wyłączeń). Zmianie ulega również stosowanie limitu 10 000 000 zł (dotychczas odnoszący się do wartości początkowej budynku). Obecnie (stosownie do treści art. 24b ust.9 PDOPrU) podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów wskazanych w treści art. 24b ust. 1 PDOPrU, z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Podkreślenia wymaga, iż stosownie do znowelizowanej treści art. 24c PDOPrU w przypadku podatkowej grupy kapitałowej suma przychodów stanowiących podstawę opodatkowania (art. 24b ust. 9 PDOPrU), obejmuje sumę przychodów spółek tworzących podatkową grupę kapitałową. Znowelizowane przepisy redagują także możliwość i warunki zwrotu nieodliczonego podatku od przychodów ze środków trwałych będących budynkami. Stosownie do treści regulacji art. 10 ZmPDOFFizRyczałt18 nowelizacja art. 24b i 24c PDOPrU weszła w życie z dniem 1.1.2019 r. Jednocześnie zwrócenia uwagi wymaga, iż regulacja art. 17 ZmPDOFizPrOrdPU18 przewiduje nowelizacje regulacji at. 2 pkt 2 ZmPDOFFizRyczałt18 w zakresie wprowadzanej przez tę regulację treści art. 24b ust. 10 PDOPrU. Nowelizacja ta jest związana z uchyleniem obowiązującej do końca roku 2018 regulacji art. 11 PDOPrU i wprowadzeniem nowych rozwiązań w zakresie cen transferowych.

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 10 ZmPDOFFizRyczałt18

art. 17 ZmPDOFizPrOrdPU18

Uproszczenie przy wpłacie zaliczek na podatek dochodowy

Dodanie regulacji art. 25 ust. 1f i 1g PDOPrU prowadzi do umożliwienia podatnikom uprawnionym do stosowania niższej stawki (tj. małym podatnikom oraz rozpoczynającym działalność) opłacaniu zaliczek przy uwzględnieniu tej niższej stawki, lecz jedynie do momentu, w którym ich przychody w bieżącym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu dalsze zaliczki będą musiały być obliczane przy zastosowaniu stawki podstawowej.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 10 ZmPDOFizPrU18

Informacje o sposobie opłacania zaliczek w zeznaniu rocznym

W wyniku nowelizacji regulacji art. 25 ust. 1e oraz art. 25 ust. 7a PDOPrU o wyborze kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy albo opłacania zaliczek w sposób uproszczony podatnicy będą informować w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym taki sposób opłacania zaliczek stosowali.

Jednocześnie znowelizowane brzmienie regulacji art. 25 ust. 5c PDOPrU przewiduje rozwiązanie w świetle, którego podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, będą informować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona, o okresie zawieszenia tej działalności w danym roku podatkowym (w miejsce dotychczas wymaganego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Stosownie do brzmienia art. 40 ust. 2 UproszczPrzedsPodGospU zawiadomienia złożone przez podatników przed dniem 1.1.2019 r. na podstawie art. 12 ust. 3g, art. 25 ust. 1e i ust. 7 pkt 1 PDOPrU w brzmieniu dotychczasowym nie wywołują skutków określonych odpowiednio w art. 12 ust. 3h, art. 25 ust. 2 i 7a PDOPrU w brzmieniu dotychczasowym w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31.12.2018 r.

Podstawa prawna: art. 8 pkt 9, art. 40 ust. 2 UproszczPrzedsPodGospU

Zmiany w zakresie obowiązków płatnika

Regulacje ZmPDOFizPrOrdPU18 wprowadzaj istotne zmiany w zakresie zasad poboru zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w treści art. 26 PDOPrU. Zwrócenia uwagi wymaga, iż znowelizowane przepisy poboru podatku u źródła różnicują zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w zależności od wartości wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. W sytuacji, w której ich wartość przekracza w roku u podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika zastosowanie znajdują wprowadzane nowe rozwiązania.

Nadto w treści regulacji art. 26 dodana została regulacja art. 26 ust. 1aa-1ad PDOPrU, które ustalają warunki wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, w związku z wprowadzonymi zwolnieniami, o których mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 50c i 50d PDOPrU Zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 pkt 2 ZmPDOFizPrOrdPU2018 regulacja art. 26 ust. 1aa w zakresie odsetek lub dyskonta od obligacji, stosuje się do obligacji wyemitowanych w emisji danej serii po dniu 31.12.2018 r.

Stosownie do treści regulacji art. 44 ust. 1 pkt 4 ZmPDOFizPrOrdPU18 regulacje art. 26 ust. 1, 1c, 1f, 1g, 2c, 2e-2l, 3, 3e-3g, 7-7j, 9 i 10 w brzmieniu nadanym ZmPDOFFizPrOrdPU18 stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31.12.2018 r.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 31, art. 18, art. 19, art. 21, art. 44 ust. 1 pkt 4 ZmPDOFizPrOrdPU18

Usankcjonowanie posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.

Dodanie regulacji art. 26 ust. 1n PDOPrU prowadzi do możliwości potwierdzenia miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych może kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 11 ZmPDOFizPrU18

Opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego

Wprowadzana regulacja art. 26b przewiduje rozwiązanie właściwe dla płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego pozwalające na stosownie zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1. Uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego daje podstawę do stosowania zwolnień, o których mowa w treści art. 21 ust. 3 lub 22 ust. 4 PDOPrU w sytuacji, w której przekroczony został limit ustalony treści art. 26 ust. 1 PDOPrU (2 mln. Zł). Wprowadzone regulacje ustalają warunki oraz szczegółową procedurę w zakresie wydania opinii o zastosowaniu zwolnienia. Podkreślenia wymaga, iż regulację art. 26b stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności, dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31.12.2018 r.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 32, art. 44 ust. 1 pkt 4 ZmPDOFizPrOrdPU18

Zmiany w zakresie zeznania rocznego

W treści regulacji art. 27 uchylone zostały regulacje art. 27 ust. 5-8 PDOPrU, a zatem regulacje odnoszące do sporządzania uproszczonego sprawozdania dotychczas wymaganego treścią art. 27 ust. 5 PDOPrU. Regulacja ta związana jest z wprowadzeniem kompleksowych regulacji rozdziału 1a – ceny transferowe.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 33 ZmPDOFizPrOrdPU18

Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności

Regulacje ZmPDOFizPrOrdPU18 do treści PDOPrU wprowadzają rozdział 6a zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności. Regulacje te ustalają procedurę zwrotu na wniosek podatku pobranego zgodnie z art. 26 ust. 2e PDOPrU, a zatem zwrotu zryczałtowanego podatku pobranego w sytuacji w łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 PDOPrU przekracza kwotę. Stosownie do treści wprowadzanej regulacji art. 28b ust. 1 wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Regulacje art. 28b ust. 1-11 PDOPrU ustalają warunki złożenia wniosku, jego wymogi, zasady procedowania oraz zwrotu podatku z tytułu wypłaconych należności.

Stosownie do brzmienia art. 41 ZmPDOFizPrOrdPU18 przepisy rozdziału 6a PDOPrU stosuje się do podatku pobranego od 1.1.2019 r. na podstawie art. 26 ust. 2e PDOPrU.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 35, art. 41 ZmPDOFizPrOrdPU18