W nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zamieszczono przepisy dotyczące:

1) utworzenia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz zasady jego funkcjonowania;

2) zmian w zakresie zasad i trybu postępowania rejestracyjnego podatników lub podmiotów dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych (uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2);

3) modyfikacji warunków zwolnień od akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych, w tym określonych wyrobów węglowych;

4) zmian w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi, w tym uregulowanie problematyki monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu EMCS PL2;

5) wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, w tym objęcie tym obowiązkiem podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, m.in. jednostek pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych wojska, Straży Granicznej, Policji;

6) umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w ordynacji podatkowej w zakresie możliwości dokonywania przez naczelników urzędów skarbowych czynności sprawdzających polegających na weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące zgłoszenia rejestracyjnego.

Do ustawy o opłacie skarbowej wprowadzono zmianę dotyczącą opłat za zaświadczenie o rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.