W projekcie wprowadzono nowe symbole PKWiU oraz nowe nazwy grupowań PKWiU, zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.9.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676).

Ponadto wprowadzono przepisy ograniczające liczbę rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe dla podatników, u których z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata podatku oraz przepisy kompleksowo regulujące kwestie wnioskowania przez podatnika do organu rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zmiana rozszerza skuteczność złożonego przez podatnika wniosku na lata następne, aż do jego wycofania, a także wskazuje, że organ rentowy ma obowiązek uwzględnienia złożonego „wycofania” wniosku w miesiącu jego złożenia przez podatnika lub najpóźniej w miesiącu następnym.

Zmiany dotyczą również umożliwienia w określonych sytuacjach niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT – art. 117ba ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU).

Dodatkowo, nowelizacja znosi z mocą od 1.10.2019 r. obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy) z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów.

Większość zmian ma wejść w życie z 1.7.2020 r., natomiast zmiany w zakresie dostosowania do PKWiU 2015 r. zaczną obowiązywać od 1.1.2021 r.