Zmiany proponowane w ustawie zmieniającej dotyczą przede wszystkim:

1) dostosowania z 1.1.2021 r. przepisów o podatku dochodowym od obecnie obowiązującej o PKWiU2015;

2) ograniczenia liczby rocznych obliczeń (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe; kompleksowego uregulowania kwestii wnioskowania przez podatnika do organu rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;

3) wprowadzenia szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek; wprowadzenia zmian o charakterze doprecyzowującym obowiązujące przepisy

Ponadto, planuje się zmiany polegające na:

1) umożliwieniu niestosowania przepisów dotyczących zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU);

2) doprecyzowaniu przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box);

3) doprecyzowanie art. 44 ust. 17 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) określającego zasady ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych;

4) wprowadzenie podstawy do korygowania zeznania za pośrednictwem usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe podatnikom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych – art. 45cd PDOFizU i art. 21c ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.; dalej: RyczałtU);

5) rozszerzenie definicji deklaracji w art. 3 pkt 5 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU) o sprawozdania składane na podstawie art. 107 ustawy 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200);

6) doprecyzowanie przepisów o indywidualnych rachunkach podatkowych (art. 61b OrdPU);

7) wprowadzeniu możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób;

8) wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w art. 21 ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193).

Większość zmian miałoby zacząć obowiązywać od 1.4.2020 r., jednak zmiany dostosowujące do PKWiU 2015 miałyby wejść w życie 1.1.2021 r.