Do Rady Ministrów trafił projekt, który został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dotyczący zmian przepisów ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjnego i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.; dalej: PrGeodKart). Zakres zmian ma także objąć ustawę z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.; dalej: PlanZagospU).

Wnioskodawcy proponują, by objąć digitalizacją dokumenty planistyczne unormowane przez PlanZagospU. Zbiory danych przestrzennych mają dotyczyć koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym planów zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka, wojewódzkiego, ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, związku metropolitalnego, studiów, planów miejscowych, miejscowych planów odbudowy, miejscowych planów rewitalizacji. Dane, o których mowa, mają objąć co najmniej: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych; atrybuty zawierające informacje o akcie; część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Zbiór będzie podlegał obowiązkowi aktualizacji i udostępnienia w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia: publikacji w dzienniku urzędowym województwa uchwalonego albo przyjętego aktu albo jego zmiany; w przypadku aktów niepodlegających publikacji – uchwalenia albo wydania. W przypadku wydania: wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu, rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody – organ właściwy do sporządzenia projektu aktu w terminie 30 dni od dnia ich publikacji aktualizuje zbiór.