W ustawie zapowiedziano likwidację, z dniem 1.7.2020 r., Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadania przejmie Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Ustawa precyzuje upoważnienie Głównego Inspektora Sanitarnego do wydawania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaleceń, wytycznych i poleceń oraz przyznaje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencję do powoływania i odwoływania – za zgodą właściwego wojewody – państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Natomiast przepisy ustawy formułują także uprawnienie państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego do powoływania i odwoływania – po zasięgnięciu opinii wojewody – państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że w przepisach ustawy ujęto także, że państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem zespolonej administracji rządowej w województwie,
W przepisach ustawy wyłączono również możliwość zajmowania stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego, jego zastępcy, państwowego inspektora sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego przez osobę, która w okresie od 22.7.1944 r. do 31.7.1990 r. pracowała lub służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z tymi organami,
Należy nadmienić, że w ustawie uregulowano także wydawanie zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych i składania oświadczeń o stanie majątkowym przez państwowych inspektorów sanitarnych oraz wprowadzono kompleksową regulację problematyki dotyczącej funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.