Od 1.6.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 30.5.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1023). Zostały wprowadzone zmiany w objaśnieniach do deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

W rozporządzeniu dostosowano objaśnienia do wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K w związku z nowym brzmieniem art. 111 ust. 4 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) i ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 15.3.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019 r. poz. 675). W art. 111 ust. 4 VATU wprowadzono zmiany w zakresie ubiegania się o zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących. Istota nowego rozwiązania polega na tym, że w przypadku gdy kwota ulgi z tytułu zakupu każdej z kas rejestrujących jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

W konsekwencji uszczegółowiono zawarte w załączniku nr 3 objaśnienia do wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Te nowe objaśnienia stosuje się począwszy od rozliczenia odpowiednio za maj 2019 r. (w deklaracji VAT-7) lub za II kwartał 2019 r. (w deklaracji VAT-7K). Podatnicy użytkujący kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed 1.5.2019 r., korzystający z odliczenia lub zwrotu z tytułu zakupu tych kas, stosują dotychczasowe objaśnienia do deklaracji VAT.